Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

És la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries quan es realitza un mínim d'aportacions anuals de residus a la deixalleria municipal

És la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries en relació a un únic habitatge, que sigui el domicili habitual d’aquells/es veïns/es (que no hi exerceixin una activitat) que utilitzin la deixalleria municipal, per a aquelles deixalles que no estiguin incloses a les porcions actuals de recollida selectiva, i que realitzin un mínim d'aportacions anuals de residus.

Les aportacions a la deixalleria hauran d'estar espaiades en el temps i caldrà una aportació trimestral com a mínim per poder gaudir de la bonificació. No s'admetran aportacions realitzades el mateix dia.

Les bonificacions s'aplicaran d'acord amb el següent quadre:

Aportacions anuals        % reducció

Fins a 5                           15%

Entre 6 i 10                     25%

Més de 10                      50%

QUI HO POT DEMANAR?
La persona que figuri com a contribuent del rebut de la taxa d’escombraries o a través de representant

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) Als portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través del portal electrònic municipal. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
Durant el mes de gener de l'any següent a les aportacions a la deixalleria.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals electrònics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IRE031 degudament omplert.
- Justificants de les entrades realitzades a la deixalleria, corresponents a l'exercici anterior al de la meritació de la tarifa

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït.

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IRE031. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Àrea de Gestió Tributària
Plaça de l’Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
Telèfon 972 032 262

IMPRESOS:
IRE031

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació