Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Transport públic a preu reduït

L’Ajuntament ofereix l’accés a cost reduït al servei de transport urbà a determinats col·lectius de persones que, estant empadronades a Figueres, s’hi vulguin acollir.

QUI HO POT DEMANAR?
- Els empadronats al terme municipal de Figueres que siguin majors de 65 anys
- Pensionistes per jubilació empadronats a Figueres.
- Pensionistes per invalidesa permanent empadronats a Figueres.
- Pensionistes per viduïtat i orfenesa empadronats a Figueres.
- Perceptors d’una pensió no contributiva (PNC) empadronats a Figueres.
- Perceptors del subsidi d’atur majors de 52 anys i empadronats a Figueres.
- Disminuïts físics o psíquics empadronats a Figueres que superin el 65% de disminució i els disminuïts que, no superant aquest barem, tinguin un grau de disminució no inferior al 33% i reconeguda la mobilitat reduïda

COM ES FA?
Es recomana la gestió presencial i directa a Fisersa, ja que pot obtenir-se la targeta immediatament. No obstant, pot fer-se també d'aquestes formes:

1) Presencialment a la Oficina Municipal d’Atenció a Ciutadà

2) Presentant una sol·licitud als portals telemàtics municipals on serà necessari disposar d’un certificat digital. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí.

3) Sol.licitant-lo per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?

Hi ha dues opcions:

OPCIÓ RECOMANADA (Lliurament immediat de la targeta)

1) Figueres de Serveis, SA
C/ Alemanya, 5 (FIGUERES) - Telèfon: 972 510 412.

i també:

2) Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (la targeta es pot anar a recollir a Fisersa en una setmana)
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia

QUAN ES FA?
En qualsevol moment.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Podeu presentar la sol·licitud via telemàtica accedint als portals telemàtics municipals. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Si es presenta a Fisersa
- Formulari IFI001 degudament omplert.
- Còpia del DNI.
- Una fotografia tipus carnet.
- Còpia de la documentació que acrediti la condició de pensionista, aturat, etc. en el cas de menors de 65 anys

Si es presenta a l'Ajuntament
- Formulari de sol·licitud IFI001 degudament omplert.
- Justificant de l’ingrés de la taxa per transferència al compte 2100.0013.77.0200858536 (cal fer-lo a les oficines de Caixabank)
- Còpia del DNI.
- Una fotografia tipus carnet.
- Còpia de la documentació que acrediti la condició de pensionista, aturat, etc. en el cas de menors de 65 anys - Si no autoritza la consulta de dades personals a Fisersa, volant d'empadronamen

TRÀMITS NECESSARIS:

Si es fa a Fisersa (opció recomanada)

1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IFI001. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària a Fisersa. El lliurament de la targeta és immediat.

Si es fa l'Ajuntament

1) Paga la taxa per ingrés al núm. de compte de Fisersa a Caixa Bank: 2100.0013.77.0200858536.
2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IFI001. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
3) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.
4) Si es presenta la sol·licitud a l’OMAC, l’interessat pot anar a Fisersa a recollir la targeta al cap d'una setmana.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
- Tarja nova: 22,90€ (16,75€ de taxa per tramitació i personalització de la targeta + 2€ per l'abonament de 10 viatges + 4,15€ per fiança)
- Renovació 16,75€ (inclou abonament de 10 viatges)
- Duplicat: 4,15€.
La targeta funciona a base de recàrregues. Cada abonament de deu viatges costarà 2,00€ i es podrà recarregar als punts de venda autoritzats

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Condicions reguladores d’utilització de la targeta sense contactes (targeta - bus) com a suport vàlid per als títols del transport col·lectiu de persones amb autobús a Figueres (3 de novembre de 2004).
- Ordenances Fiscals Municipals.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Figueres de Serveis
C/ Alemanya, 5 (FIGUERES) - Telèfon: 972 510 412
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IFI001

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.