Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud d’un dispositiu de comandament a distància per abaixar les pilones que impedeixen a l’accés a vehicles a zones peatonals

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Per a la pilona del c/ Escoles:
- Formulari ISC020B degudament omplert, i a més:
- En el cas de propietaris d’un aparcament, amb gual vigent, al tram del c/ Escoles d’accés restringit: còpia del DNI i de la documentació del vehicle.
- En el cas de propietaris d’un habitatge al tram del c/ Escoles d’accés restringit: còpia del DNI i de la documentació del vehicle.
- En el cas d'arrendataris d'un aparcament al tram del c/ Escoles d’accés restringit: còpia del DNI, del contracte de lloguer de la plaça d'aparcament i de la documentació del vehicle.
- En el cas d'empadronats al tram del carrer Escoles d’accés restringit: còpia del DNI i de la documentació del vehicle.
- En el cas de propietaris o arrendataris d'un local comercial al tram del c/ Escoles d’accés restringit: còpia del DNI, de l'alta de l'IAE i de la documentació del vehicle.
- En el cas de familiars d'una persona d’edat avançada i/o amb mobilitat reduïda que viu al tram del c/ Escoles d’accés restringit: còpia del DNI del familiar i de la documentació del vehicle. Si aquesta
persona no hi és empadronada, adjunto justificant conforme viu al tram del carrer Escoles d’accés restringit.
- En el cas de propietaris d’un aparcament, amb gual vigent, al tram del c/ Sant Llàtzer entre el c/ Escoles i el c/ Nou: còpia del DNI i de la documentació del vehicle.
- En el cas d'arrendataris d’un aparcament, amb gual vigent, al tram del c/ Sant Llàtzer entre el c/ Escoles i el c/ Nou: còpia del DNI, del contracte de lloguer de la plaça d'aparcament i de la documentació del
vehicle.

Per la resta de zones de vianants:

Si el sol·licitant és un particular:
- Formulari ISC020 degudament omplert.
- Si és la primera vegada que es demana és gratuït; les següents o les copies per altres persones relacionades amb el mateix domicili o família han de pagar la taxa de 34,50€
- Còpia del permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle

Si el sol·licitant és una empresa (proveïdors per descarregar mercaderies i similars):
- Formulari ISC020 degudament omplert
- Justificant de pagament de les taxes establertes.
- Còpia del permís de circulació i fitxa tècnica.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
34,50€ segons el cas.

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:

1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org

3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Paga la taxa corresponent. Es pot fer de tres maneres:

a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.

b) Pots calcular tu mateix el preu de la taxa seguint les instruccions d'aquest document a l'apartat "Taxes, preus públics i tarifes" i tot seguit ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".

c) Sol·licita el càlcul i la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant el DNI o NIF del/de la sol·licitant
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ISC020ISC020B segons el cas. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència) per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

4) Un cop tramitat l’expedient caldrà recollir el comandament a les instal·lacions de la guàrdia urbana, que prèviament avisarà l’interessat.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances Fiscals Municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Guàrdia Urbana de Figueres – Oficina Tècnica
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
E-mail: policia@figueres.org.
Telèfon 972 510 111

IMPRESOS:
ISC020B (per demanar el comandament de la pilona del Carrer Escoles)
ISC020 (per demanar el comandament d’accés a la resta de zones de vianants)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació