Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La targeta d’aparcament per a persones amb disminució és el document acreditatiu del dret d’aquestes persones que tenen mobilitat reduïda per a parar o estacionar el seu vehicle tant a prop com sigui possible del punt d’accés o destinació.

És un document personal i intransferible i només el pot usar la/es persona/es disminuïda/es quan utilitzi el vehicle que condueix/en o el/s transporta/en.
Aquest document no s’expedeix per a cap vehicle en concret, sinó a nom del sol·licitant, que el pot utilitzar en el vehicle que necessiti, sempre que l’exposi en lloc visible.
Aquesta targeta permet aparcar o aturar el vehicle sense límit de temps als següents llocs:
- Als llocs reservats per a persones amb disminucions.
- A les zones blaves, sense comprovant.
- A les zones de càrrega i descàrrega
També permet estacionar o aturar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública el temps imprescindible i sempre que ni destorbi o impedeixi la normal circulació de vehicles i/o persones

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona disminuïda que tingui el certificat de disminució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis  Socials (ICASS) i que superi el barem de mobilitat o que tingui una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
També ho poden demanar aquelles persones que presenten mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa de malaltia o patologia d'extrema gravetat que suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d'aparcament. En aquests casos s'atorgarà la targeta en la modalitat de titular no conductor i amb vigència no superior a un any

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través del portal electrònic municipal. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat a partir de moment en què disposa de la documentació necessària.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari ISS001 degudament omplert
- Formulari d’autorització d’ús de dades personals ASS01 degudament omplert.
- Còpia del DNI del/ de la titular (disminuït). Si és menor d’edat o està incapacitat legalment, còpia del DNI del pare o mare o tutor.
- Si la persona disminuïda està incapacitada legalment i el tutor no és el pare o la mare, còpia de la sentència judicial de nomenament de tutor.
- Si la persona disminuïda és el conductor del vehicle, còpia del carnet de conduir.
- Còpia del certificat de disminució de l’ICASS on consti que la persona supera el barem de mobilitat (en cas de no autoritzar a l’Ajuntament per a què consulti les dades a través de la plataforma Via Oberta) o que té una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
- Dues fotografies carnet.
- Per a la sol·licitud de la targeta d’aparcament col·lectiva per a persones amb disminució cal presentar la següent documentació: fitxa tècnica del vehicle; permís de circulació, NIF del representant, i document acreditatiu de la representació.
IMPORTANT: En cas de renovació, caldrà aportar la mateixa documentació. Si es demana un duplicat per pèrdua o robatori, caldrà adjuntar, a més, còpia de la denúncia.
En els casos d'aquelles persones que presenten mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa de malaltia o patologia d'extrema gravetat que suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d'aparcament, caldrà afegir el FORMULARI DE SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL (TAP)

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït

TRÀMITS NECESSARIS:
1) ) Descarrega, omple i guarda al disc els formularis ISS001 i ASS01 (i eventualment també el TAP). Si és el cas, imprimeix-los i signa'ls.
2) Presenta aquests formularis juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.
3) Un cop tramitat l’expedient l’interessat rebrà un avis per recollir la targeta al lloc que s’indiqui

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
e-mail: rcalderon@figueres.org; rbatlle@figueres.org
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
ISS001
ASS01
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL TAP (si s'escau)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació