Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els establiments de restauració i similars que disposin de la correponent llicència poden sol·licitar a l’Ajuntament autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires o mostres

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
Les sol·licituds que es fan per primera vegada o es modifiquen, cal presentar-les amb una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'ocupació efectiva de la via pública

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Si es sol·licita permís per una terrassa amb taules i cadires:
- Formulari ISC011_02 degudament omplert. Compte: els annexos de la instància núms. 1 i 2 són obligatoris i cal omplir-los i signar-los en tots els casos. Els annexos 3, 4 i 5 només s'han de presentar en cas que hi hagi, respectivament, estufes, instal·lacions elèctriques i parasols.
- Justificant de pagament de les taxes establertes.
- Plànol de l’emplaçament de l’establiment de restauració o assimilat.
- Plànol a escala i acotat dels locals interiors que concreti la superfície de la sala de públic interior de la planta baixa i altell o primer pis, els lavabos i l’accessibilitat i el front del local als efectes de poder aplicar si s’escau la formula polinòmica per assignar proporcionadament els drets (art. 33 de l'Ordenança vigent).
- Plànol a escala i acotat de la superfície de la terrassa i de tots els seus elements proposats sobre la qual sol·licita la llicència, amb indicació o senyalització dels elements urbans existents sobre o a prop de la terrassa que se sol·licita, i concretant la distancia existent entre ells, o còpia de la fitxa d’ordenació corresponent.
- Còpia del DNI/NIF/NIE del titular de l'activitat o representant de la societat titular.

Pel que fa a la instal.lació d'altres elements:
- Pel que fa al para-sol, aquest no ha de ser propagador de la flama. A aquests efectes, abans de la seva col·locació, caldrà efectuar una declaració responsable del titular acompanyada d’un certificat emè pel fabricant o laboratori homologat referit expressament a aquest material.
- Pel que fa a les estufes i altres elements, cal declaració responsable que en cap cas s’instal·laran una vegada s’hagin autoritzat, sense disposar de la documentació correponent i de l’assegurança de responsabilitat civil vigent on es contempli la instal·lació d’estufa a la via pública i resta d’elements.
- La resta de documentació exigida en aquesta ordenança per la instal·lació dels diferents elements que regula.
- Per a qualsevol instal·lació elèctrica, caldrà presentar una declaració responsable, abans de la primera utilització, del titular acompanyada d’un certificat emès per tècnic competent referit expressament a aquesta instal·lació exterior i en el qual consti que la instal·lació elèctrica a les terrasses inclosa la instal·lació d’enllumenat compleix el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries que li són d’aplicació.

Si es sol·licita permis per mostres o altres elements similars
- Formulari ISC011_02B degudament omplert
- Justificant de pagament de les taxes establertes.
- Còpia del DNI/NIF/NIE del titular de l'activitat o representant de la societat titular.
- Descripció bàsica de les característiques dels elements que han de conformar l'ocupació (materials, colors, mides, etc.) amb reportatge fotogràfics d'aquests.
- Plànol de l’emplaçament de l’establiment comercial o assimilat i de l’ocupació sol·licitada, indicant la superfície a ocupar, la situació dels elements urbans existents sobre o a prop de la terrassa que se sol·licita, i concretant la distància existent entre aquests, o còpia de la fitxa d’ordenació corresponent.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES
I.4 OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TARIMES I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Taules i cadires de bars i cafès a la via pública.
La base del gravamen són els m2 de l’ocupació, amb un mínim d’1 m2, elevant la fracció a la unitat.
1) S’estableix com a tarifa trimestral la quantitat de 33,50€ per m2 d’ocupació. Al resultat de l’anterior li seran d’aplicació els següents correctors, consultables a les pàgines 22 - 31 de les ordenances fiscals vigents:

CATEGORIA CARRER                      INDEX
Carrer de primera categoria           2,44
Carrer de segona categoria            2,02
Carrer de tercera categoria            1,50
Carrer de quarta categoria             0,87

El preu serà resultat d’aplicar a la quota calculada d’acord amb les tarifes anteriors, els següents correctors pel caràcter de la utilització comuna i interès general de l’ocupació:

1er trimestre (de l’1 de gener a 31 de març): corrector del 0,25
2on. trimestre (de l’1 d’abril a 30 de juny): corrector del 0,60
3er. trimestre (de l’1 de juliol al 30 de setembre): corrector del 0,75
4rt. Trimestre (de l’1 d’octubre al 31 de desembre): corrector del 0,25

2) En els supòsits anteriors, la quota total a ingressar s'obtindrà segons la fórmula: Q= 33,50€ x mt2. x corrector carrer x corrector de temporada.

El període mínim de dies a calcular serà d’un trimestre, excepte en cas de festivals o esdeveniments esporàdics. La sol.licitud d’ocupació juntament amb el dipòsit prèvi de la taxa es presentarà abans de l’inici de cada trimestre i només s’admetrà una sola sol.licitud d’ampliació dels metres quadrats d’ocupació per trimestre.
Per la resta d'ocupacions, amb caràcter general, la quota total a ingressar s'obtindrà segons la fórmula: Q=0,37€ x mt2 x dies x corrector de carrer.

3) Per les ocupacions amb paravents o tanques col·locats arran del sòl de la via pública, amb una fondària no superior als dos metres tributaran per metre lineal d'acord amb les tarifes de l'apartat 1) anterior.

4) A aquesta taxa no li és d'aplicació cap mena de prorrateig donat la seva meritació trimestral. La quota mínima d’aquesta taxa és de 32€ per sol.licitud.

Un exemple:
Imaginem que volem demanar permís (o renovar-lo) per instal·lar una terrassa amb taules i cadires al c/ Muralla. Volem ocupar 40 metres quadrats des de l'1 d'abril fins el 1 de novembre.

Atès que es tributa per trimestres haurem de fer el càlcul sobre la base de 3 trimestres (270 dies). Ens caldrà saber també el corrector del c/ Muralla, que trobarem a les ordenances fiscals vigents. Correspon a segona categoria, pel que el corrector seria de 2,02. Fem el càlcul:

Segon trimestre: Q= 33,50€ x 40 x 2,02 x 0,60 = 1.624,08€
Tercer trimestre: Q= 33,50€ x 40 x 2,02 x 0,75 = 2.030,10€
Quart trimestre: Q= 33,50€ x 40 x 2,02 x 0,25 = 676,70€

Total: 4.330,88€

I.6 OCUPACIÓ AMB APARELLS DISTRIBUÏDORS DE COMBUSTIBLE O QUALSEVOL ARTICLES O MERCADERIA, CAIXERS I MÀQUINES AUTOMÀTIQUES EN TERRENY D’ÚS PÚBLIC LOCAL
1) Per cada aparell per a la venda automàtica de qualsevol article, instal·lat a la façana o ocupant les voreres o vies públiques, cabines fotogràfiques, bàscules i altres instal·lacions anàlogues, tributaran l'any per cada aparell:
a) amb dimensions no superiors a 1m2: 75€
b) de superar 1m2 tributaran d'acord amb l'apartat 1.1 de la present ordenança.
2) Per cada caixer automàtic d’un establiment de crèdit o d’un establiment comercial, instal·lat a la façana o ocupant les voreres o vies públiques, tributarà l'any, per cada aparell 3.185,50€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:

1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org

3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Calcula i paga la taxa corresponent. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Pots calcular tu mateix el preu de la taxa seguint les instruccions d'aquest document a l'apartat "Taxes, preus públics i tarifes" i tot seguit ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita el càlcul i la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant:
- DNI o NIF del/de la sol·licitant de la ocupació de la via pública
- Nom del carrer que es vol ocupar
- Metres quadrats que s'ocuparan efectivament
- Quins trimestres es vol ocupar la via pública (1er, 2on, la temporada completa.. etc.)
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ISC011_02 (per taules i cadires) o el ISC011_02B (per mostres). Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència) per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenança reguladora de l'ocupacio de la via pública.
- Ordenances Fiscals Municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Guàrdia Urbana de Figueres – Servei de mobilitat
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
E-mail: policia@figueres.org
Telèfon 972 510 111

IMPRESOS:

ISC011_02 (per taules i cadires)
ISC011_02B (per mostres)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació