Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els interessats poden sol·licitar a l’Ajuntament l'ocupació de la via pública i/o el tall temporal d’un carrer durant un període determinat i limitat de temps en casos de transports d’obres, runes, instal·lacions i desmuntatges de grues, mudances i similars

L'Ajuntament podrà autoritzar ocupacions de la via pública i talls temporals per transports d’obres, runes, instal·lacions i desmuntatges de grues, mudances i similars.

Aquestes autoritzacions no poden comportar ocupacions, talls, etc. de les següents vies urbanes:
- Avinguda Salvador Dalí (N-IIa) en tota la seva extensió
- Carrer Empordà (N-260) en tota la seva extensió.
- Carretera de Llançà (N-260) des del cinturó de ronda, en direcció a Vilabertran
Aquestes vies són titularitat del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Per poder sol·licitar qualsevol ocupació d’aquestes vies públiques es facilitaran les instruccions oportunes des de l'oficina de Mobilitat de la Guàrdia Urbana (972 510 111).
La sol·licitud de qualsevol ocupació no implica l’autorització. Un cop concedida, si és el cas, es publicarà al web municipal d'afectacions viàries.

No s'autoritzarà l'ocupació de determinats carrers cèntrics els dijous a causa del mercat setmanal. Es recomana consultar el servei de mobilitat de la Guàrdia Urbana (972 510 111) abans de formalitzar la sol·licitud.

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals electrònics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
Cal fer la sol·licitud amb una antelació mínima de 72 hores, a menys que concorrin motius d’urgència convenientment argumentats (despreniments de façana, neteja urgent de desguassos per embussaments, avaries de subministrament d’aigua, llum, gas, etc.)

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
 - Formulari ISC011_01 degudament omplert
- Justificant de pagament de les taxes establertes.
- Si l’ocupació és una conseqüència d’una obra (per exemple, per a descarregar material) cal adjuntar acreditació que s’han pagat les taxes per la llicència d’obres.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Les que s’estableixen a les Ordenances Municipals següents:
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES, OBERTURA DE RASES I CALES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
La base del gravamen són els metres quadrats d'ocupació, amb un mínim d'1 m2. elevant les fraccions a la unitat.

1) S'estableix com a tarifa diària la quantitat de 0,38€ per m2. d'ocupació.

2) S’estableix com a tarifa horària per ocupacions inferiors a 6 hores cada dia, la quantitat de 0,254€ per m2 i hora d’ocupació.

3) Als resultats anteriors li seran d'aplicació els següents correctors, consultables a les pàgines 22 - 31 de les ordenances fiscals vigents.
Categoria carrer:     Índex:
Primera categoria   2,44
Segona categoria   2,02
Tercera Categoria  1,50
Quarta Categoria    0,87
L’ocupació amb tanques i bastides per l’execució d’obres particulars en terrenys de domini públic pendents de l’execució de l’obra urbanitzadora de la via pública, tributaran com a situats en carrers de categoria quarta.

4) En els supòsits anteriors i amb caràcter general, per a qualsevol ocupació de la via pública, la quota total a ingressar s’obtindrà segons la fórmula Q=0,38€ x mts2 x dies x corrector carrer.

5) La quota mínima serà de 34,50€. En cas que la ocupació afecti el trànsit rodat (tall o obstaculització de carrer), s'estableix una quota mínima de 69€ al dia per ocupacions inferiors a 6 hores al dia, i de 138€ al dia per ocupacions de fins a 12 hores al dia. El mínim per tall intermitent de carrer seran 69€ al dia

6) En cas que l'ocupació afecti a estacionaments regulats SARE (zona blava), tan a causa de l'ocupació directa com al fet de fer-los inutilitzables, es sumarà a la quota total prevista al punt 4) la quantitat de 11€ / dia per plaça o fracció de plaça que s'ocupi.

Un exemple:
Imaginem que volem demanar la ocupació de la via pública. Hem de partir de la base que qualsevol ocupació que es demani tributarà com a mínim 34,50€ i si l'ocupació afecta la circulació (tall del carrer o d'un carril de circulació), aquest import mínim serà de 69€.

Posem per cas que necessitem aquesta ocupació al carrer Nou durant 3 dies i que ens calen 20 metres quadrats. Per aquest exemple el càlcul seria aquest:
Q=0,38€ x mts2 x dies x corrector carrer.
Ens cal esbrinar el corrector del c/ Nou. El trobarem a les pàgines 22 a 31 de les ordenances fiscals vigents. Correspon a segona categoria, pel que el corrector seria de 2,02. Fem el càlcul:
Quota = 0,38€ x 20 x 3 x 2,02 = 46,05€.

Si a més, necessitem ocupar places d'aparcament de zona blava o verda caldrà sumar a aquesta quantitat 11€ per dia i plaça d'aparcament que necessitem ocupar.

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:

1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org

3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Calcula i paga la taxa corresponent. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Pots calcular tu mateix el preu de la taxa seguint les instruccions d'aquest document a l'apartat "Taxes, preus públics i tarifes" i tot seguit ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita el càlcul i la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant:
- DNI o NIF del/de la sol·licitant de la ocupació de la via pública
- Nom del carrer que es vol ocupar
- Metres quadrats que s'ocuparan efectivament
- Dies i/o hores que s'ocuparà la via pública
- Indicació si s'ocuparà alguna plaça de pàrking de zona blava o verda. En cas afirmatiu, quantes.
- Indicació de si hi haurà afectació de trànsit (tall total o parcial de carrer o d’un carril de circulació).
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ISC011_01. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència) per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

4) Posteriorment i abans d’iniciar la ocupació efectiva de la via pública i el tall del carrer, cal comprovar si l’ocupació s’ha autoritzat consultant el web municipal d'afectacions viàries.

MPORTANT: La senyalització sempre va a càrrec del sol·licitant. Deficiències en la senyalització, detectades i no corregides poden ser causa de revocació de l’autorització.
Aquesta senyalització ha d’estar situada amb una antelació mínima de 72 hores a l’inici de l’ocupació.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenança Municipal de Circulació.
- Ordenances Fiscals Municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Guàrdia Urbana de Figueres – Servei de mobilitat
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
E-mail: policia@figueres.org.
Telèfon 972 510 111

IMPRESOS:

ISC011_01

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació