Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Permís de circulació amb vehicles per la zona de vianants del c/ Nou

L’Ajuntament de Figueres ha instal·lat un sistema de control d’accés de vehicles al tram del carrer Nou comprés entre el c/ Rutlla i el c/ Caamaño, per tal de reduir el volum de trànsit de la zona, ja que prohibeix la circulació de vehicles, llevat dels degudament autoritzats, en aquest tram.

El sistema opera de forma totalment automàtica, sense intervenció manual, tot i que és atès les 24 hores del dia per un operador des del centre de control del trànsit, ubicat a les dependències de la Guàrdia Urbana, per garantir l’assistència al ciutadà davant de qualsevol incidència.

L’accés de vehicles és restringit els dissabtes i festius d’obertura comercial, de 10.00 a 20.00 h, i la resta de dies laborables, de 16.00 a 20.00 h. Fora d'aquests horaris, l’accés és lliure per a qualsevol vehicle, inclosos els comercials i de repartiment.

Els titulars de vehicles que necessitin accedir durant les hores de restricció en aquest tram han de fer la corresponent sol·licitud tal i com s’explica en aquest document informatiu. Els permisos es poden atorgar per temps indefinit, per un període de 5 anys o per 2 anys.

Els usuaris de vehicles no autoritzats que necessitin accedir al tram del carrer Nou d’accés restringit s’hauran d’adreçar a la Guàrdia Urbana i justificar el motiu de pas. La sol·licitud cal fer-la amb 48 hores d’antelació. Tot i això, des de la Guàrdia Urbana es pot atendre qualsevol situació de força major durant les 24 hores del dia mitjançant l’interfon.

Com funciona el sistema?
El vehicle s’aproxima a la pilona i se situa a la zona de parada, degudament senyalitzada al paviment de la via. Quan el sistema ha reconegut la matrícula del vehicle, si aquest està degudament autoritzat, baixa la
pilona que limita l’accés a la zona i posa el semàfor en verd, que permet el lliure accés del vehicle. Mentre el vehicle es troba a sobre dels bucles de seguretat, la pilona roman oculta. Transcorregut un temps prudencial, i un cop el vehicle ha abandonat l'àrea de la pilona, aquesta s’eleva una altra vegada.

Totes les operacions són gravades mitjançant camera de control de trànsit i emmagatzemades temporalment al centre de control

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Usuaris que poden optar a un permís per temps indefinit:
Es tracta de propietaris d’un aparcament, amb gual vigent, al tram del carrer Nou d’accés restringit. Cal presentar :
- Formulari ISC021 degudament omplert i còpia del DNI
- Còpia de la documentació del vehicle
- Còpia del títol de propietat de la plaça d’aparcament.

Usuaris que poden optar a un permís per a 5 anys:
- Persones empadronades al tram del carrer Nou d’accés restringit, amb vehicle domiciliat a Figueres. Cal presentar formulari ISC021, DNI i documentació del vehicle.
- Persones propietàries d’un habitatge del tram del carrer Nou d’accés restringit. Cal presentar formulari ISC021, DNI, documentació del vehicle i títol de propietat.
- Propietaris i/o arrendataris d’un local comercial al tram del carrer Nou d’accés restringit. Cal presentar formulari ISC021, DNI, documentació del vehicle i alta de l'IAE.
- Familiars de persones d’edat avançada i/o amb mobilitat reduïda que visquin al tram del carrer Nou d’accés restringit. Cal presentar formulari ISC021, DNI del familiar, documentació del vehicle i, si la persona no hi està empadronada, justificant conforme viu al tram del carrer Nou d’accés restringit.

Usuaris que poden optar a un permís per a 2 anys:
- Persones empadronades al tram del carrer Nou d’accés restringit, amb vehicle NO domiciliat a Figueres. Cal presentar formulari ISC021, DNI i documentació del vehicle.
- Persones residents al tram del carrer Nou d’accés restringit, amb vehicle NO domiciliat a Figueres. Cal presentar formulari ISC021, DNI, documentació del vehicle i justificant conforme viu al tram del carrer Nou d’accés restringit.
- Arrendataris d’un aparcament al tram del carrer Nou d’accés restringit. Cal presentar formulari ISC021, DNI, documentació del vehicle i contracte de lloguer (o justificant) de la plaça d’aparcament.
- Persones amb mobilitat reduïda que disposin de la targeta identificativa per a vehicles de persones amb disminució.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
5,50€ per cada tarja

FORMES DE PAGAMENT
La taxa i la fiança d'aquest tràmit pot pagar-se de dos formes:

1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org 

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Paga la taxa establerta per a cada tarja. Es pot fer de dos maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Sol·licitant la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant el DNI o NIF del/de la sol·licitant En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ISC021. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari i el justificant de pagament de la taxa juntament amb la resta de la documentació per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

4) Un cop feta la sol·licitud, al cap de 48 hores aproximadament, el vehicle ja podrà accedir a la zona restringida.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances Fiscals Municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Guàrdia Urbana de Figueres – Oficina Tècnica
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
E-mail: policia@figueres.org.
Telèfon 972 510 111

IMPRESOS:
ISC021

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació