Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud d’autorització d'aparcament a l'àrea verda per a residents, titulars i treballadors d'activitats econòmiques

L'àrea verda és un servei de mobilitat i d'ordenació de l'aparcament al carrer. Les zones d'aparcament dins de la zona delimitada donaran prioritat a l'estacionament dels residents (veïns, comerciants i professionals) que podran aparcar els seus vehicles, prèviament donats d'alta, pagant una tarifa reduïda (0,20€ al dia, 1,00€ a la setmana o 13€ per 13 setmanes) i sense cap límit de temps.

QUI TÉ DRET A SOL·LICITAR-HO?

1) Persones empadronades a Figueres dins de la zona afectada (veure relació de carrers més endavant), que tinguin almenys un vehicle inclòs al padró de l'IVTM de Figueres al seu nom i al corrent de pagament de l'impost de circulació de l’any en curs. És imprescindible que el vehicle no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 Kg de PMA i el número màxim de 9 passatgers.
A les persones que tinguin més d'un vehicle a nom seu, l'ajuntament donarà d'alta com a resident de àrea verda el vehicle més recent. Per la resta de vehicles, el/la titular podrà sol·licitar la seva assignació a qualsevol parent fins al primer grau de consanguinitat o afinitat (cònjuge, parella de fet, pare, mare i/o fills) que estigui empadronat amb ell/a.
El/la titular també podrà sol·licitar el canvi de vehicle assignat com a resident. Només es podrà assignar un vehicle per cada persona major d'edat empadronada a la zona afectada.

2) Tindran també la consideració de residents aquelles persones físiques, titulars d’una activitat econòmica degudament autoritzada, el domicili legal de la qual estigui dins de la zona regulada. Poden sol·licitar l’acreditació, sempre que estiguin al corrent de pagament de totes les exaccions municipals, els residents que acreditin alguna de les següents condicions:

a) Ser el/la conductor/a principal d’un vehicle de l’empresa a la qual treballi, o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom.
b) Ser el/la conductor/a principal d’un vehicle en règim de rènting, leasing o lloguer estable, superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l’empresa per qui treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom.

3) Treballadors d'activitats econòmiques amb seu a l'àrea verda, fins a 7 hores seguides al dia (no es permet el fraccionament)

4) Altres casos previstos a l'ordenança en vigor.

QUI HI TÉ DRET SENSE HAVER DE SOL·LICITAR-HO?

1) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats,

2) Els vehicles d’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i les ambulàncies,

3) Els vehicles propietat de persones amb discapacitat, identificats amb la targeta prevista al Decret 97/2002

ES POT ESTACIONAR A L’ÀREA VERDA SENSE SER RESIDENT?
Si, però pagant als parquímetres la tarifa corresponent a no residents, que és la mateixa que per les zones blaves.

HI HA PLACES DE ZONA BLAVA DINS DE L’ÀREA VERDA?
Si, dins de l’àrea verda hi ha places de zona blava, pintades d'aquest color, que funcionen igual que la resta de zones blaves de Figueres, sense necessitat de estar autoritzat per utilitzar-les.

CALDRÀ RENOVAR L’AUTORITZACIÓ?
Els treballadors d'activitats econòmiques ubicades a l'àrea verda hauran de renovar-la anualment o quan siguin requerits per a fer-ho.

La resta d'usuaris no caldrà que facin cap altre tràmit. Fisersa comprovarà si els residents autoritzats continuen complint amb els requisits, i la renovació, o cancel·lació quan ja no es compleixin els requisits, es farà d’ofici.

QUINA ÉS L'ÀREA VERDA?

Lasauca

Complet

Rodes

Complet

Rosa

Complet

Olot

Complet

Príncep

Complet

Sant Esteve

Complet

St. Lluís Gonzaga

Complet

Vilafant

Complet

St. Josep

Complet

St. Vicenç

Complet

Terreres

Complet

Verge Maria

Complet

Pl. Enric Morera

Complet

Pl. President Macià

Complet

Torres i Bages

Complet

Pujades

Complet

Sant Jordi

Complet

La Pau

Complet

Llorer

Complet

Albert Cotó

Complet

Pl. Vila d'Ordis

Complet

Àngel

Complet

Pl. Abdó Terrades

Complet

Notari Salvador Dalí

Complet

Eduard Rodeja

Complet

Pl. Remei Bosch

Complet

Col·legi

Complet

Vicenç Dauner

Complet

Pl. Creu de la Mà

Complet

Victor Català

Complet

Muntaner

Complet

Escoles

Complet

Pl. Triangular

Complet

Marià Pujulà

Complet

Joaquim Cusí i Furtunet

El tram comprés entre els números 1 al 48 del c/ Marià Pujulà

Av. Salvador Dalí (des de c/ Pere III fins c/ Mare de Deu de Montserrat)

Av. Salvador Dalí (des de c/ Pere III fins a c/ Lasauca)

del 16 al 48

Els números parells des del 50 fins el 112

Rambla

Des del núm. 20 fins al 27

Rambla (des de c/ Sant Pau fins c/ Nou)

del 28 al 37

Sant Pau (des de Rambla fins a c/ Pere III)

Els núm. parells des del 2 fins al 72

Els núm. senars des del 1 fins al 57

Sant Pau (des de c/ Pere III fins c/ Mare de Deu de Montserrat)

del 59 al 167 i del 78 al 170

González de Soto

(Des de c/ Sant Pau fins a Av. Salvador Dalí)

Els núm. parells des del 2 fins al 32

Els núm. senars des del 1 fins al 45

Sta Llogaia (des de c/ Pere III fins a c/ Terreres)

Els núm. parells des del 2 fins al 32

Els núm. senars des del 1 fins al 25

Santa  Llogaia  (des  de  c/  Pere III fins c/ Albert Cotó)

del 27 al 67 i del 34 al 84

Pere III (des de c/ Sant Pau fins a Av. Salvador Dalí)

Els núm. parells des del 2 fins al 60

Els núm. senars des del 1 fins al 53

Pere III (des de c/  Sant Pau fins c/ Nou)

de l'1 al 33 i del 2 al 26

Nou (des de Rambla fins Pl. Creu de la Mà)

de l'1 al 173a i del 2 al 160

Nou

Des del 162 al 186

Borrassà (des de Pl. Creu de la Mà fins Mare de Deu de Montserrat)

de l'1 al 27 i del 2 al 28

Oliva (des de c/ Pere III fins c/ Mare de Deu de Montserrat)

de l'1 al 99 i del 2 al 86

Nra. Sra. de Montserrat

De l'1 al 27

Concòrdia (des de c/ Pere III fins Av. Salvador  Dalí)

del 27 al 33 i del 22 al 30

Sant Llàtzer (des del  c/ Sant Pau fins c/ Nou)

de l'1 al 27 i del 2 al 22

Forn nou

de l'1 al 16

Pots consultar el mapa de l'aparcament regulat clicant aquí

COM ES FA?

DIRECTAMENT A FISERSA (opció recomanada)

1) Es recomana la gestió per correu electrònic a l'adreça areaverda@fisersa.cat

2) Presencialment a Fisersa.

A L'AJUNTAMENT (l'alta del vehicle a l'àrea verda tarda entre una setmana i deu dies)

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: Si s'opta per fer el tràmit a l'Ajuntament no s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?

Figueres de Serveis, SA (opció recomanada)
C/ Alemanya, 5 (FIGUERES)
Telèfon: 972 510 412

o bé

Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari de IFI003 degudament omplert.
- Còpia del DNI
- Còpia del permís de circulació del vehicle
- Acreditació del pagament de l'Impost de vehicles de tracció mecànica vigent a Figueres

Pels titulars d'activitats econòmiques:
- Formulari IFI003 degudament omplert.
- Còpia del DNI
- Còpia del permís de circulació del vehicle a nom a nom del sol·licitant o de l'empresa o entitat
- Còpia de la documentació l’acrediti com a titular de l’activitat (escriptura o certificat del registre mercantil)

Pels treballadors d’activitats econòmiques de la zona:
- Formulari IFI003 degudament omplert.
- Còpia del DNI
- Còpia del Permís de Circulació del vehicle a nom del sol·licitant o de l'empresa o entitat
- Documentació acreditativa de la relació laboral amb l’empresa (nòmina del mes anterior, certificat laboral, certificat d’empresa, etc.).
- Documentació acreditativa que l’activitat de l’empresa és dins de l’àrea verda (IAE, escriptura, etc.)..

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
El tràmit de sol·licitud és gratuït

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IFI003. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

3) Si es presenta la sol·licitud presencialment a Fisersa, la resolució pot ser immediata. Si es fa per e-mail o a l'Ajuntament, un cop presentada la sol·licitud la matrícula del vehicle es donarà d'alta, si s'escau, en un termini d'entre set i deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini, prova d'introduir la matrícula al parquímetre; si el sistema no la reconeix, posa't en contacte amb Fisersa per esbrinar el motiu

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances fiscals
- Ordenança municipal de circulació
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)

MÉS INFORMACIÓ

Figueres de Serveis
C/ Alemanya, 5 (FIGUERES) Telèfon: 972 510 412
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

IMPRESOS:
IFI003

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació