Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notificació a l’Ajuntament de la modificació de dades personals del padró d’habitants relatives a DNI, nivell d’estudis o rectificació de noms o cognoms

Compte: aquest tràmit no inclou el canvi de domicili!

QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat o mitjançant tercera persona. Cal presentar, en qualsevol cas, el DNI original de l’interessat o el llibre de família si es tracta d’un menor i la documentació que correspongui en cada cas.

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física es pot fer d'alguna d'aquestes formes:
1) Presencialment a la Oficina Municipal d’Atenció a Ciutadà
2) Presentant una sol·licitud als portals telemàtics municipals on serà necessari disposar d’un certificat digital. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament als portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
A partir del moment en que es produeix el canvi o modificació real de les dades i es pot acreditar.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Podeu presentar la sol·licitud via telemàtica accedint als portals telemàtics municipals. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- En cas d’expedició del DNI: original del document.
- En cas de canvi de nivell d’estudis, n’hi ha prou amb la declaració presencial.
- En cas de rectificació de noms o cognoms, DNI o document acreditatiu del Registre Civil.
- En el cas dels estrangers, si s’ha obtingut la targeta de residència, original del document. Els estrangers de la Unió Europea tenen lliure circulació a tots els estats membres, però si pensen residir a Espanya per un període de més de dos mesos han de sol·licitar i obtenir el CERTIFICAT DEL REGISTRE DE CIUTADÀ DE LA UNIÓ EUROPEA, que s’expedeix a Girona a la Subdelegació del Govern

TRÀMITS NECESSARIS:
Presentació de la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.
En cap cas es s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest document és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la 4/1996, de 10 de gener
- RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació Territorial de les entitats locals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament d’Estadística de l’Ajuntament
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
E-mail: estadistica@figueres.org

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.