Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta en el padró d’habitants del municipi dels nous residents que provenen d’altres municipis o altres països

QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat: qualsevol persona que resideixi en el municipi d’acord amb els requisits i documentació que s’assenyala més endavant

COM ES FA?
Presencialment

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
A partir del moment en que es resideix al municipi de Figueres

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
1. Respecte a acreditar la identitat de l’habitant:
- Document d’identitat original o carnet de conduir original, per a ciutadans espanyols. Els menors d’edat s’identifiquen mitjançant el llibre de família.
- Document d’identitat original o passaport original i la carta en què se li atorga el número d’identificació d’estrangers, per a ciutadans de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania I Suècia.
- Passaport o tarja de residència, original, per als estrangers d’altres països.
2. Respecte a acreditar el domicili:
2.1. Si l’empadronament es en un pis de lloguer:
      Si el pis és a nom del sol·licitant:
          - Contracte de lloguer original
          - Últim rebut del lloguer pagat
      Si el pis és a nom d’una altra persona:
          - Contracte de lloguer original
          - Últim rebut del lloguer pagat
          - DNI de l’arrendatari i autorització (haurà de signar el full d’inscripció al padró)
2.2. Si l’empadronament és en un pis de propietat:
      Si el pis és a nom del sol·licitant:
        - Escriptures originals
        - Última factura de llum, aigua i gas (qualsevol de les tres)
      Si el pis és a nom d’una altra persona:
         - Escriptures originals.
         - Última factura de llum, aigua i gas (qualsevol de les tres)
         - DNI del propietari i autorització (haurà de signar el full d’inscripció al padró)

TRÀMITS NECESSARIS:
És inexcusable la personació de la/es persona/es interessada/es a l'OMAC. Per als menors només caldrà dur el llbre de família o els documents d'identitat d'aquests, així com qualsevol altra documentación que pugui requerir-se

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest document és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la 4/1996, de 10 de gener
- RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació Territorial de les entitats locals

TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE i NOTIFICAR
Normalment és immediat, tot i que l'Ajuntament es reserva el dret de comprovar si la declaració padronal és correcta mitjançant la inspecció al domicili.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament d’Estadística de l’Ajuntament
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
E-mail: estadistica@figueres.org

IMPRESOS
IE004 (es recomana no omplir-lo. El personal de l'OMAC ho farà davant de l'interessat)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.