Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta en el padró d’habitants dels nous residents del municipi que declaren no estar empadronats en cap altre municipi

Aquest procediment també és aplicable a persones que no han estat empadronats en cap moment a Figueres tot i que declaren haver-hi residit i persones que han estat donats de baixa del padró d’habitants d’ofici

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona que resideixi en el municipi d’acord amb els requisits i documentació que s’assenyala més endavant

COM ES FA?

Només presencialment. Només cal aportar la documentació que s’esmenta. En cap cas es tramitarà una alta a l'empadronament sol·licitada per e-mail

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
A partir del moment en que es resideix al municipi, o que es detecta la no inclusió al Padró d’habitants

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

1. Respecte a acreditar la identitat de l’habitant:
- Document d’identitat original o carnet de conduir original, per a ciutadans espanyols. Els menors d’edat s’identifiquen mitjançant el llibre de família.
- Document d’identitat original o passaport original i la carta en què se li atorga el número d’identificació d’estrangers, per a ciutadans de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania I Suècia.
- Passaport o tarja de residència, original, per als estrangers d’altres països.
2. Respecte a acreditar el domicili:
2.1. Si l’empadronament es en un pis de lloguer:
      Si el pis és a nom del sol·licitant:
          - Contracte de lloguer original
          - Últim rebut del lloguer pagat
      Si el pis és a nom d’una altra persona:
          - Contracte de lloguer original
          - Últim rebut del lloguer pagat
          - DNI de l’arrendatari i autorització (haurà de signar el full d’inscripció al padró)
2.2. Si l’empadronament és en un pis de propietat:
      Si el pis és a nom del sol·licitant:
        - Escriptures originals
        - Última factura de llum, aigua i gas (qualsevol de les tres)
      Si el pis és a nom d’una altra persona:
         - Escriptures originals.
         - Última factura de llum, aigua i gas (qualsevol de les tres)
         - DNI del propietari i autorització (haurà de signar el full d’inscripció al padró)

TRÀMITS NECESSARIS:
Presentació en persona del formulari AE004_08 i la documentació necessària a l'OMAC.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest tràmit és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la 4/1996, de 10 de gener
- RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació Territorial de les entitats locals

TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE i NOTIFICAR
Normalment és immediat, tot i que l'Ajuntament es reserva el dret de comprovar si la declaració padronal és correcta mitjançant la inspecció al domicili.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament d’Estadística de l’Ajuntament
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
E-mail: estadistica@figueres.org

IMPRESOS
AE004_08

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.