Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta al padró municipal d’habitants dels nounats

QUI HO POT DEMANAR?
Els pares, tutors (o persona legalment autoritzada presentant el DNI d’un dels pares) del nounat

COM ES FA?

Hi ha dues opcions:

a) Presencialment. Només cal aportar la documentació que s’esmenta. En el cas que els progenitors estiguin empadronats en domicilis diferents, caldrà l’autorització dels dos per empadronar el nounat.
b) Telemàticament, mitjançant la presentació als portals telemàtics del formulari I2E004 i la partida de naixement (en PDF) i el document d’identitat del pare o de la mare. En el cas que els progenitors no estiguin empadronats al mateix domicili caldrà el document d’identitat i l’autorització dels dos per fer l’empadronament amb un d’ells.

En cap cas es tramitarà l'empadronament d'un nounat sol·licitada per e-mail

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
A partir del moment en que es disposa de la partida de naixement, que s’obté al Registre Civil

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Partida de naixement.
- DNI del pare, de la mare o d’ambdós, segons es tracti.

TRÀMITS NECESSARIS:
Presentació a Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà de la documentació esmentada, tramesa telemàtica o per correu ordinari.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest document és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la 4/1996, de 10 de gener
- RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació Territorial de les entitats locals

TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE i NOTIFICAR
Normalment és immediat, tot i que l'Ajuntament es reserva el dret de comprovar si la declaració padronal és correcta mitjançant la inspecció al domicili.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament d’Estadística de l’Ajuntament
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
E-mail: estadistica@figueres.org

IMPRESOS
IE004 quan es tramiti l'alta al padró a l'OMAC. Es recomana no omplir-lo. El personal de l'Ajuntament ho farà davant de l'interessat, o bé
I2E004 en cas de presentació telemàtica o correu ordinari

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.