Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tramitació del certificat de primera acollida que atorga la Generalitat de Catalunya

L'objectiu central és oferir un programa de formacions per facilitar l'autonomia personal, l'acollida i l'integració de les persones immigrades, refugiades i catalanes retornades. El servei es porta a terme per la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres amb la Generalitat de Catalunya. Aquests formacions inclouen coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic, formació lingüística i coneixements laborals bàsics.

A Figueres, aquest servei el prestarà i coordinarà l’Ajuntament en col·laboració amb els diferents serveis: CPNL, Escola d’Adults i el SOC.

Les fases del S1A són les següents:
1a fase: Entrevista/sessió grupal

2a fase: Mòduls de formació
Mòdul de formació A: Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i castellana.
Mòdul de català (90 h)
Mòdul de castellà (90 h)
Mòdul de formació B: Coneixements laborals (15 h)
Mòdul de formació C: Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic (15h)

3ª fase: Certificació i/o convalidacions
Cliqueu aquí per obtenir informació general sobre el Servei de Primera Acollida de Catalunya

QUI HO POT DEMANAR?
- Qualsevol ciutadà/na major de 16 anys estranger/a no comunitari/a empadronat/da a Figueres.
- Estrangers immigrats, els sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats.
Ho pot demanar qualsevol persona que porti empadronada com a mínim un any a qualsevol municipi de Catalunya.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l'interessat

COM ES FA?

Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IIM009 degudament omplert
- Formulari de sol·licitud de la Generalitat de Catalunya
- Còpia del document d’identitat vigent (DNI, NIE, passaport...) i si cal justificant de renovació o de pròrroga del document d’identitat
- Còpies de certificat/s de cursos d'acollida, de català i de castellà, de formació i inserció sòcio-laboral

TRÀMITS NECESSARIS
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IIM009 i el formulari de sol·licitud de la Generalitat de Catalunya. Si és el cas, imprimeix-los i signa'ls.
2) Presenta aquests formularis juntament amb la resta de documentació per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.
3) El Servei Municipal d'Immigració, responsable d'aquesta tramitació convocarà l'interessat, l'entrevistarà i l'informarà sobre el circuit i sobre la fase o les fases que cal realitzar, amb l’objectiu d’assolir la formació de cada un dels tres mòduls, els quals s’han d'acreditar per mitjà d'un certificat de cada mòdul.
4) La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania serà l’encarregada d’emetre el certificat del servei de primera acollida un cop assolida la formació de cadascun dels mòduls A, B i C

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest tramit és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006
- Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
- Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Servei Municipal d'Immigració i Diversitat
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

IMPRESOS:
IIM009
Formulari de sol·licitud de la Generalitat de Catalunya

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.