Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Subdelegació del Govern tramita els processos d'integració. Un dels requisits necessaris és un informe que realitza la Generalitat de Catalunya en base a la informació que proporcionen els ajuntaments

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol ciutadà estranger empadronat a Figueres que pretengui renovar l'autorització de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per la renovació de l'autorització

COM ES FA?

Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IIM08 degudament omplert
- Formulari INF03 (sol·licitud d’informe d’integració social de la Generalitat) degudament omplert.
- Còpia del passaport vigent (només de les pàgines on consten les dades personals) o justificant de renovació o pròrroga.
- Còpia del NIE pendent de renovar de la persona sol·licitant i justificant de renovació (sol·licitud de renovació del NIE o full de confirmació de cita prèvia)
- Còpies dels certificats que acreditin la integració: cursos de català i castellà, alfabetització, inserció sòciolaboral, associacions, curs d'acollida de l'ajuntament, etc.

TRÀMITS NECESSARIS
1) Descarrega, omple i guarda al disc els formularis IIM08 i INF03. Si és el cas, imprimeix-los i signa'ls.
2) Presenta aquests formularis i la resta de la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest  document.
3) Una vegada presentada la instància amb tota la documentació requerida, es convoca el sol·licitant per una entrevista i s'elabora l'Informe d'arrelament social que es farà arribar a la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquest punt es pot sol·licitar l'estat del tràmit trucant al 012
4) La Generalitat de Catalunya enviarà un missatge SMS al mòbil del sol·licitant, per informar-lo que pot anar a recollir el seu informe a l'Oficina de Benestar Social i Família (c/ Doctor Barraquer, 1 – 17600 Figueres, tel. 972 674 249).
5) Finalment, quan l’interessat rebi aquesta documentació al seu domicili podrà formalitzar la sol·licitud a la Subdelegació del Govern.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest tramit és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ 
- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Servei Municipal d'Immigració i Diversitat
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Direcció general per a la immigració de Catalunya
c/ Calàbria, núm. 147 (08015 Barcelona)
Telèfon 012

Subdelegació del Govern a Girona.
Avda. Jaume I, núm. 17. (17001 Girona)
Telèfon 972 069 000

IMPRESOS:
IIM08
INF03

AVÍS ALS SOL·LICITANTS D’UN INFORME D'INTEGRACIÓ SOCIAL
Cal aportar el màxim de justificacions d'assistència amb aprofitament a accions, cursos formació laboral, lingüístic, etc. Cal que aquesta participació quedi provada mitjançant la matrícula, certificat, justificants o documents similars per part de l'entitat, associació o administració corresponent

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.