Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Subdelegació del Govern pot concedir els permisos per al reagrupament de familiars directes. Un dels requisits per obtenir aquest permís és un informe de l'habitatge que realitza la Generalitat de Catalunya en base a la informació que proporcionen els ajuntaments

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol ciutadà estranger empadronat a Figueres que disposi de permís de treball i de residència amb validesa mínima d’un any

COM ES FA?

Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat quan aquest disposi de permís de treball i de residència amb validesa mínima d’un any.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IE011 degudament omplert
- Formulari INF01 de sol·licitud d’informe d’adequació de l’habitatge de la Generalitat de Catalunya, degudament omplert
- Justificant de pagament de les taxes municipals (34,50€)
- Justificant del pagament de la taxa de la Generalitat de Catalunya.
- Escriptura de propietat i factura d'aigua, gas o llum.
- Contracte de lloguer enregistrat a INCASOL, darrer rebut pagat i factura d'aigua, gas o llum.
- Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge
- Permís de residència vigent de la persona reagrupant i justificant de renovació (sol·licitud de renovació del NIE o full de confirmació de cita prèvia). NOMÉS PER EXTRA-COMUNITARIS.
- Passaport vigent de la persona reagrupant (només de les pàgines on consten les dades personals) o justificant de renovació o de pròrroga

TRÀMITS NECESSARIS
1) Paga la taxa de la Generalitat El pagament d'aquesta taxa de només serà possible a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (http://tramits.gencat.cat/ca).
En aquest sentit, la persona interessada en l’informe d’estrangeria haurà d’accedir a l’OVT per a efectuar el pagament de la taxa ja sigui telemàticament (mitjançant targeta de crèdit o de dèbit) o bé mitjançant carta de pagament que es podrà imprimir des de l’OVT i presentar físicament a les oficines de ‘la Caixa’ per a ser pagada a finestreta.
Per aquelles persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves Oficines d’Atenció Ciutadana i de les Oficines de Benestar Social i Família per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament.
2) Paga la taxa municipal. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant el DNI o NIF del/de la sol·licitant.
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.
3) Descarrega, omple i guarda al disc els formularis IE011 i INF01. Si és el cas, imprimeix-los i signa'ls.
4) Presenta aquests formularis, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de les taxes (o el comprovant de la transferència) i la resta de la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest  document.
5) Una vegada presentada la instància amb tota la documentació requerida, l’Ajuntament de Figueres emetrà un document informatiu sobre el nombre de persones que figuren empadronades en el domicili i de les seves característiques físiques d’habitabilitat. Posteriorment el mateix ajuntament el trametrà a la Direcció General de la Immigració de la Generalitat juntament amb la sol·licitud de l’interessat. A partir d'aquest punt es pot sol·licitar l'estat del tràmit trucant al 012
6) La Generalitat de Catalunya enviarà un missatge SMS al mòbil del sol·licitant, per informar-lo que pot anar a recollir el seu informe a l'Oficina de Benestar Social i Família (c/ Doctor Barraquer, 1 – 17600 Figueres, tel. 972 674 249).
7) Finalment, quan l’interessat rebi aquesta documentació al seu domicili podrà formalitzar la sol·licitud a la Subdelegació del Govern.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
- 34,50€ per la visita d’inspecció de l’habitatge (taxa municipal)
- La taxa que estableixi la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, la persona interessada en l’informe d’estrangeria haurà d’accedir a l’OVT per a efectuar el pagament de la taxa ja sigui telemàticament (mitjançant targeta de crèdit o de dèbit) o bé mitjançant carta de pagament que es podrà imprimir des de l’OVT i presentar físicament a les oficines de ‘la Caixa’ per a ser pagada a finestreta.
Per aquelles persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves Oficines d’Atenció Ciutadana i de les Oficines de Benestar Social i Família per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament.

FORMES DE PAGAMENT DE LA TAXA MUNICIPAL
La taxa municipal d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org

3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank. Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes.
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

NORMATIVA D’APLICACIÓ

- Ordenances Fiscals 
- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009

MÉS INFORMACIÓ

Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Oficina Municipal d'habitatge
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Direcció general per a la immigració de Catalunya
c/ Calàbria, núm. 147 (08015 Barcelona)
Telèfon 012

[Podeu accedir a la web de la Generalitat sobre aquest tràmit fent clic aquí.]

Subdelegació del Govern a Girona.
Avda. Jaume I, núm. 17. 17001 Girona.
Telèfon 972 069 000

IMPRESOS:
IE011
INF01

AVÍS ALS SOL·LICITANTS D’UN CERTIFICAT DE REAGRUPAMENT FAMILIAR
Un dels documents que s’han de presentar és la justificació documental que acrediti la disponibilitat, per part del reagrupant, d’un habitatge adequat per atendre les necessitats del reagrupant i de la família.

Els documents a presentar per acreditar la disponibilitat de l’habitatge són les escriptures i el darrer rebut d’electricitat (si en són propietaris) o el contracte de lloguer i el darrer rebut del pagament (si en són llogaters). El contracte de lloguer ha ser realitzat per una agència autoritzada o per la Cambra de la propietat urbana i ha de contenir el resguard conforme la fiança ha estat ingressada a l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya.

En el supòsit que no quedi clara la disponibilitat de l’habitatge per part del reagrupant, sigui perquè no resideix efectivament en el domicili indicat, sigui perquè hi resten el propietari i la seva família empadronats en el mateix domicili, l’Ajuntament podrà enviar a la Generalitat un informe negatiu.

La normativa estableix que aquest informe s’ha d’emetre en un termini màxim de 30 dies des de la presentació de la sol·licitud, però aquesta computa quan té entrada a la Generalitat de Catalunya i no quan es presenta a l’ajuntament. Per això cal que els interessats sol·licitin l’informe amb suficient antelació per tenir-lo quan la Subdelegació del Govern els el requereixi.

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.