Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Curs d'acollida i de coneixement de l'entorn i curs de coneixements laborals.

CURS D’ACOLLIDA I DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN [MÒDUL C]
DESCRIPCIÓ:
El curs d’acollida constitueix un suport inicial al procés d’arribada, incorporació i acomodació al nou entorn geogràfic i sociocultural per tots aquells nou veïns de la ciutat.

Objectius:

- Oferir una acollida de qualitat a totes les persones que arriben a Figueres, i garantir l’accés als diferents serveis amb igualtat de condicions per a tota la població.
- Proporcionar la informació bàsica necessària per incrementar el nivell d’autonomia que faciliti la convivència dels nous ciutadans.
- Sensibilitzar els àmbits social, professional, mediambiental i educatiu del municipi.

Continguts principals:
- La ubicació geogràfica de la ciutat.
- El funcionament democràtic i participatiu de l’ens local i de la societat figuerenca.
- Els drets i deures de tota persona resident a la població respecte a qüestions de convivència i ciutadania.
- El coneixement precís de la xarxa de serveis públics existents al municipi.
- L’estructura, el funcionament, els recursos i els serveis referents al mercat laboral, d’habitatge, educatiu, sanitari i social.
- L’actualitat de la normativa d’estrangeria.

CURS DE CONEIXEMENTS LABORALS [MÒDUL B]
DESCRIPCIÓ:
El curs de coneixements laborals constitueix un suport en el procés d'inserció laboral

Objectius:

- Orientació sociolaboral
- Ajuda en la cerca de feina
- El coneixement dels centres d’assessorament professional
- El coneixement els programes de transició a la feina i les pràctiques professionals.

Continguts principals:
- Els coneixements que es deriven del règim jurídic laboral. Conèixer els serveis ocupacionals de l’organisme que gestiona els serveis ocupacionals, els municipals i els concertats.
Tant el curs d’acollida i de coneixement de l’entorn com el curs de coneixements laborals es realitzaran bimensualment, amb una durada de 15 hores cada formació. Cada curs s'organitza a través de cinc sessions informatives grupals que permeten als participants assolir un coneixement ampli de l’entorn i dels serveis de proximitat que ofereix el municipi

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol nou ciutadà que fixi la seva residència a Figueres i que precisi d’informació, suport i/o acompanyament per a una acomodació efectiva de millor qualitat

QUAN ES FA?
La inscripció per a cada formació es fa al llarg dels dos mesos anteriors a l’inici d'aquesta.

COM ES FA?

Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat a partir del moment que dugui tres anys empadronat a Espanya i disposi de contracte de treball.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IIM003 degudament omplert
- Còpia del passaport, NIE o DNI.

TRÀMITS NECESSARIS
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IIM003. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari juntament amb la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.
3) S’avisarà telefònicament de les dates i horaris de realització dels cursos una setmana abans de l’inici. Les persones que hagin assistit al 80% de cada formació rebran un certificat de participació

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest tramit és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
- Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Servei Municipal d'Immigració i Diversitat
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

IMPRESOS:
IIM003

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.