Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització per a l'obertura de sondatges, rases o cates en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del paviment o de les voreres en la via pública

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat.

La presentació de la sol·licitud no implica l’autorització per obrir la rasa/cata.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IAQ019 degudament omplert.
- Justificant de pagament de les taxes corresponents.
- Justificant d’haver dipositat la fiança corresponent. L’import de la fiança correspon a l’import total del pressupost de l’obra per respondre del possible deteriorament o perjudici de les instal·lacions d’ús públic.
- Pressupost de l’obra
- Plànol d’emplaçament.
- Plànol de planta grafiant les obres a executar i secció constructiva, acotant les mateixes.
- Fotografia de l'estat del paviment previ a l'inici de l'obra
- En el supòsit que s’hagin de col·locar suports a la vorera, caldrà acotar la distància de pas lliure en la vorada (l’amplada mínima d’espai lliure és de 90 cm.)
- En el cas de desviament o soterrament de línies aèries que afectin les façanes dels immobles, s’haurà d’aportar fotografia de l’estat actual i fotomuntatge de la solució aportada.
- Qualsevol altra que exigeixi la legislació vigent o es consideri adient a criteri dels tècnics municipals.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Es paga el 4% del cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, així com una taxa per a la concessió de la llicència per l’obertura i reposició de rases i cates a la via pública del 0,75% del cost real i efectiu de l’obra de què es tracti, amb un mínim de 442€.

Un exemple:
Imaginem una obra amb un pressupost de 30.000€ (sense IVA)
El preu de l'impost és 30.000 x 4% = 1.200€
El preu de la taxa és 30.000 x 0,75% = 225€. (Atès que el resultat del càlcul és inferior a 442€ cal pagar aquest import mínim).
Per tant, tenim: 1.200€ + 442€ = 1.642€

A més, s'exigirà una fiança corresponent a l'import total del pressupost de l'obra per respondre del possible deteriorament o perjudici de les instal·lacions d'ús públic

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de dos formes:

1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org 

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Calcula i paga la taxa i la fiança corresponent. Es pot fer de dos maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Sol·licita el càlcul i la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant el DNI o NIF del/de la sol·licitant i el pressupost de l'obra.
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ019. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari i el justificant de pagament de la taxa per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

4) Un cop acabada l'obra es podrà sol·licitar la devolució de la fiança dipositada mitjançant la presentació del formulari IAQ09B - o el que correspongui - juntament amb la documentació que s'escaigui

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per:

     - Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística
     - Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financers i administratives.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- Ordenances Fiscals Municipals.
- Ordenança Municipal de tramitació de llicències urbanístiques.
- Ordenança Municipal per a la gestió dels residus de la construcció i runes.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IAQ019 (formulari del tràmit)
IAQ019B (formulari de sol·licitud de retorn de la fiança vinculada a aquest tràmit)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació