Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització de la primera utiització i ocupació d'edificis i construccions

1. Estan subjectes al règim de comunicació prèvia (PRIMERA OCUPACIÓ TOTAL)
La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions de nova planta, de les ampliacions dels existents i dels sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació de conformitat amb el projecte aprovat i ulteriors modificacions, si és el cas, i al compliment de les condicions imposades prèviament en la llicència/es atorgada /es.

IMPORTANT: Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat a què fa referència l’article 75 del Decret 64/2014, o si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.

2. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia (PRIMERA OCUPACIÓ PARCIAL)
La primera utilització i ocupació parcials dels edificis i les construccions següents:
- Obres de nova planta.
- Ampliacions d’edificacions existents
- Obres per canviar l’ús característic
- Obres de gran reforma o rehabilitació que han comportat la interrupció de la seva utilització i ocupació.
I sempre que la part de la qual es tracti compleixi els requisits següents:
- Que ha estat executada íntegrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
- Que l’estat d’execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
- Que la utilització i ocupació de la part i l’acabament de les obres restants no s’interfereix mútuament de manera greu.

QUI HO POT DEMANAR?
El titular de la llicència d’obres prèviament atorgada o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d’aquest (promotor)

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
La comunicació prèvia de primera utilització l'ha de sol·licitar l'interessat un cop acabades les obres. Es considera acabada l'obra quan el facultatiu director lliuri un certificat en el qual s'acrediti, a més de la data d'acabament, el fet que les obres s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat o les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser usada de conformitat amb l’ús autoritzat.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

En el cas de règim de comunicació prèvia (PRIMERA OCUPACIÓ TOTAL):
- Formulari IAQ011 degudament omplert
- Document acreditatiu del pagament de la taxa.
- Si s’actua en representació: autorització de la persona interessada. En cas de persones jurídiques: acreditar la representació legal.
- Certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres en el que hi constI:

1) La data del finiment de les obres
2) Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau,les seves modificacions posteriors i les condicions imposades.
3) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat

- Document acreditatiu del pagament de la taxa
- Certificat que acrediti que s’ha presentat davant la corresponent Prefectura Provincial d’inspecció de Telecomunicacions el Projecte tècnic que empara la infraestructura, l’acta de replanteig, el butlletí d’instal·lació i el protocol de proves i, en el seu cas, el certificat de fi d’obres i els annexos que garantitzin que la seva execució s’ajusta al citat projecte.
- Declaració cadastral (model 902). Per formular l’esmentada declaració caldrà accedir a la Seu Electrònica del Cadastre. Model 900D. En el cas que necessiteu suport tècnic per la presentació de la declaració podeu trucar al telèfon 972.03.22.12 (Oficina de Gestió Cadastral)
- Declaració de responsable
- Altra documentació exigida per les característiques de l’obra, del seu emplaçament i de la normativa sectorial o procedimental vigent.

En el cas de Llicència urbanística prèvia (PRIMERA OCUPACIÓ PARCIAL)
- Formulari IAQ011B degudament omplert
- Document acreditatiu del pagament de la taxa.
- Si s’actua en representació: autorització de la persona interessada. En cas de persones jurídiques: acreditar la representació legal.
- Certificat final d’obra parcial expedit per la direcció facultativa de les obres en el que hi consta:

1) La data de finiment de les obres
2) Que les obres han estat executades de comformitat amb el projecte tècnic aprovat i, si s'escau les seves modificacions posteriors i les condicions imposades.
3) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
4) Que la utilització i ocupació de la part i l’acabament de les obres de la resta no s’interfereixen mútuament de manera greu.

- Certificat que acrediti que s’ha presentat davant la corresponent Prefectura Provincial d’inspecció de Telecomunicacions el Projecte tècnic que empara la infraestructura, l’acta de replanteig, el butlletí d’instal·lació i el protocol de proves i, en el seu cas, el certificat de fi d’obres i els annexos, que garantitzin que la seva execució s’ajusta al citat projecte.
- Declaració cadastral (model 902). Per formular l’esmentada declaració caldrà accedir a la Seu Electrònica del Cadastre. Model 900D. En el cas que necessiteu suport tècnic per la presentació de la declaració podeu trucar al telèfon 972.03.22.12 (Oficina de Gestió Cadastral)
- Altra documentació exigida per les característiques de l’obra, del seu emplaçament i de la normativa sectorial o procedimental vigent..

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
1.Habitatges en pisos, per unitat                               51,75€
2.Edificis unifamiliars, per unitat                               62,10€
3.Edificis industrials i comercials, per m2                  1,50€
4.Aparcaments, per plaça                                            14,50€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de dos formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. 

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Calcula i paga la taxa corresponent. Es pot fer de dos maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Sol·licita el càlcul i la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant el DNI o NIF del/de la sol·licitant i l'immoble o immobles objectes de la sol·licitud.
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ011 o IAQ011B, segons correspongui. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari, el justificant de pagament de la taxa i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances fiscals municipals
- Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per:
     - la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme
     - la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
- Ordenança Municipal de tramitació de llicències urbanístiques.
- Ordenança Municipal per a la gestió dels residus de la construcció i runes.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IAQ011 (comunicació prèvia de la primera ocupació d’edificis)
IAQ011B (sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació parcial d’edificis)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació