Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les obres menors són aquelles que no afecten els fonaments o els elements estructurals. Són obres que tenen escassa complexitat tècnica o urbanística.

Aquest procediment té per objecte tramitar i resoldre l’autorització administrativa preceptiva per la realització d’obres que, segons la legislació vigent i l’Ordenança Municipal de tramitació de llicències urbanístiques, tinguin caràcter d’obra menor.

Si tens dubtes sobre la classificació de les obres que vols dur a terme (és una comunicació prèvia d'obres o una llicència d'obra menor?) envia'ns un correu a llicencies@figueres.org i t'ajudarem

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat. 

La presentació de la sol·licitud no implica l’autorització per a dur a terme les obres, ni per instal·lar cap rètol ni implica l’autorització per a cap altra activitat. La llicència d’obertura, si és el cas, i l’autorització pel rètol s’han de demanar i obtenir apart 

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IAQ013 degudament omplert
- Justificant d’imposició de la fiança relativa a la gestió de residus. corresponent al 5% del pressupost i amb un mínim de 120€ (vegeu "Formes de pagament" més avall). Aquesta fiança pot ésser substituida per la presentació del formulari AAQ013 degudament omplert.
- Plànol inequívoc d’emplaçament/situació de l’obra.
- Plànol delineat i acotat de planta del local, signat per tècnic i/o responsable de l’activitat (escala 1:100 i 1:50) en el que consti l’emplaçament dels elements de l’activitat ( zona de magatzems, zona de públic, maquinària, aparells de climatització, etc.) dels wc i lavabos, de les sortides, dels extintors i dels llums d’emergència, i d’altres mitjans de protecció contra incendis que siguin preceptius
- Plànol delineat i acotat de secció del local (escala 1:100 i 1:50) signat per tècnic i/o responsable de l’activitat amb indicació de la seva alçada.
- Plànol delineat i acotat, (escala 1:100 i 1:50), indicant la previsió d’ocupació de l’espai públic (contenidors de runes, tanques o bastides).
- Pressupost detallat de les actuacions a efectuar.
- En el cas d’edificis situats al Centre Històric o en els àmbits del Pla Especial de Protecció del Catàleg: Fotografia de la façana.
- Memòria de prevenció i protecció contra incendis signada per tècnic competent i certificat tècnic de conformitat de l’aplicació de les mesures de protecció contra incendis, per aquelles activitats no incloses en l’annex I de la Llei 3/2010 o bé justificant de sol·licitud de l'informe previ d'incendis, integrat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)

IMPORTANT: En el cas d'obres per instal·lació de plaques solars o elements similars caldrà afegir una memòria tècnica de la instal·lació, signada per tècnic/a competent

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:

En el moment de presentar la sol·licitud cal abonar una fiança del 5% del pressupost en concepte de garantia de gestió de residus (l'import mínim d'aquesta fiança és de 120€)

Posteriorment es requerirà l'impost de construccions i la taxa de tramitació. El tipus de gravamen serà del 4% de la base imposable que està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, així com una taxa del 0,75% del cost real i efectiu de l’obra de que es tracti amb un mínim de 111€.

Un exemple:
Imaginem una obra amb un pressupost de 3.000€ (sense IVA)
El preu de l'impost és 3.000 x 4% = 120€
El preu de la taxa és 3.000 x 0,75% = 22,50€. En aquest cas, atès que l'import mínim de la taxa és 111€, cal sumar aquesta quantitat al preu de l'impost:
120€ + 111€ = 231€

FORMES DE PAGAMENT
La carta de pagament que l'Ajuntament enviará juntament amb el decret de concessíó de la llicència pot pagar-se de tres formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) A qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. 

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Paga la fiança de gestió de residus (si no vols presentar el document d'acceptació de residus de la construcció com a alternativa). Es pot fer de dos maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Sol·licita una carta de pagament de la fiança a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ013. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

4) Amb la notificació de la concessió de la llicència d'obres s'adjuntarà una carta de pagament amb l'impost i la taxa corresponent, segons l’establert a l’apartat Taxes, preus públics o tarifes d’aquest document. 

5) Un cop notificada la llicència, l’interessat disposa de quatre (4) mesos per començar i les obres i un (1) any per enllestir-les.

6) Un cop acabada l'obra es podrà sol·licitar la devolució de la fiança de gestió de residus (o qualsevol altra que hagi estat requerida) mitjançant la presentació del formulari IAQ013B - o el que correspongui - juntament amb la documentació que s'hi assenyala

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances fiscals municipals
- Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per:
- la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme
- Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitatsinfraestructures i edificis.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.
- Ordenança Municipal de tramitació de llicències urbanístiques.
- Ordenança Municipal per a la gestió dels residus de la construcció i runes.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
- IAQ013 - Model de sol·licitud de llicència d'obra menor

- AAQ013 Document d'acceptació de residus de la construcció i/o demolició (si s'escau i en substitució del pagament de la fiança que s'esmenta més amunt)

- IAQ013B – Formulari per sol·licitar la devolució de la fiança per la gestió de residus

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions
que no estiguin previstos per la legislació