Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Legalització d'obres de nova planta, reforma o ampliació

Si tens dubtes sobre la classificació de les obres que vols dur a terme (és una llicència d'obra major o una llicència d'obra menor?) envia'ns un correu a llicencies@figueres.org i t'ajudarem

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat. 

La presentació de la sol·licitud no implica l’autorització per a dur a terme les obres, ni per instal·lar cap rètol ni implica l’autorització per a cap altra activitat. La llicència d’obertura, si és el cas, i l’autorització pel rètol s’han de demanar i obtenir apart 

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IAQ009 degudament omplert.
- Si el sol·licitant és una societat, còpia de l'escriptura de la societat on consti la inscripció en el Registre Mercantil, o bé certificat on s'acrediti aquesta inscripció i còpia de l'escriptura dels poders a favor de la persona que la representi.
- Projecte tècnic visat en format digital. Si es presenta en paper cal, també, presentar la mateixa documentació en un CD, el qual haurà d'incloure una declaració responsable conforme la documentació que hi consta és la mateixa que l'aportada en format paper.
- Full d'assumeix de l'arquitecte director de l'obra.
- Full d'assumeix de l'arquitecte tècnic de la direcció d'execució d'obra.
- Fitxa de característiques del projecte visat pel col·legi professional corresponent.
- Plànol a escala i acotat indicant la previsió de l'ocupació de l'espai públic.
- El projecte d'edificació ha de preveure els espais i zones de pas de les futures instal·lacions de telecomunicacions.
- Projecte de telecomunicacions visat.
- Número parcel·la cadastral.
- Fotografia del solar o edificació.
- Fulla estadística d’edificació i habitatge.
- Memòria de prevenció i protecció contra incendis signada per tècnic competent i certificat tècnic de conformitat de l’aplicació de les mesures de protecció contra incendis, per aquelles activitats no incloses en l’annex I de la Llei 3/2010 o bé justificant de sol·licitud de l'informe previ d'incendis, integrat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)

Documentació del contractista que efectuarà les obres:
- Còpia de l'impost d'activitats econòmiques de Figueres o alta de l'IAE de l'any actual.
- Document d'acceptació, signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus (model AAQ013). En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

Observacions:
- En el moment de presentar el projecte executiu aquest haurà d'estar visat i s'haurà d'acompanyar d'un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres conforme s'adequa al projecte autoritzat.
- La persona titular d'una llicència urbanística per a l'execució d'obres ha de lliurar a l'administració atorgant una còpia de l'acta d'inici d'obres, estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística (art. 37.3 del Decret 64/2014).
- En el cas que, com a conseqüència de l'obra a realitzar s'hagi d'ocupar la via pública o instal·lar una grua o bastida , s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència municipal.
- Les llicències s'atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions administratives que siguin exigibles.
- Això no obstant, en el supòsit d'actes que comporten l'execució d'obres, que requereixin altres autoritzacions administratives en concurrència amb la llicència urbanística preceptiva, no es pot atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions (art. 16 del Decret 64/2014).

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
El tipus de gravamen serà del 4% de la base imposable que està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, més una taxa del 0,75% del cost real i efectiu de l’obra de que es tracti amb un mínim de 442€.

Un exemple:
Imaginem una obra amb un pressupost de 300.000€ (sense IVA)
El preu de l'impost és 300.000 x 4% = 12.000€
El preu de la taxa és 300.000 x 0,75% = 2.250€. (Si l'import d'aquest càlcul fos inferior a 442€ caldria pagar
aquest valor mínim).
Per tant, tenim: 12.000€ + 2.250€ = 14.250€.

Els canvis de titularitat de les llicències concedides hauran de pagar una taxa de 232,50€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org
3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ009. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

2) Presenta aquest formulari juntament amb la resta de documenació necessària, per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

3) Amb la notificació de la concessió de la llicència d'obres es comunicarà i requerirà l'interessat per a que pagui l'impost i la taxa corresponent, segons l’establert a l’apartat Taxes, preus públics o tarifes d’aquest document.
Podrà fer-se el pagament per qualsevol dels mitjans explicats en aquest document.

4) Un cop acabada l'obra es podrà sol·licitar la devolució de la fiança dipositada mitjançant la presentació del formulari IAQ09B - o el que correspongui - juntament amb la documentació que s'escaigui

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances fiscals municipals
- Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per:
- la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme
- Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.
- Ordenança Municipal de tramitació de llicències urbanístiques.
- Ordenança Municipal per a la gestió dels residus de la construcció i runes.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IAQ009 (formulari genèric del tràmit)
IAQ09B (formulari per sol·licitar el retorn de la fiança per possible deteriorament de l’espai públic)
I2AQ09 (formulari per comunicar obres que no s’ajustin al projecte tècnic autoritzat)
AAQ013 (formulari d’acceptació dels residus produïts en la construcció o demolició)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions
que no estiguin previstos per la legislació