Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització per a la instal·lació i posta en marxa d'una grua torre en obres

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat.

La presentació de la sol·licitud no implica l’autorització per a instal·lar i posar en funcionament la grua

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Per a la instal.lació:
- Formulari IAQ012 degudament omplert
- Justificant del pagament de les taxes corresponents.
- Document justificatiu conforme ha dipositat la fiança per respondre a la correcte instal·lació, manteniment i desmuntatge de la grua (3.000 euros).
- Si el sol·licitant és una societat, còpia de l'escriptura de la societat on consti la inscripció en el Registre Mercantil, o bé certificat on s'acrediti aquesta inscripció i còpia de l'escriptura dels poders a favor de la persona que la representi.
- Projecte tècnic visat, en format digital. Si es presenta en paper cal, també, presentar la mateixa documentació en un CD, el qual haurà d'incloure una declaració responsable conforme la documentació que hi consta és la mateixa que l'aportada en format paper.
- Assumeix de la direcció facultativa de la obra.
- Estudi de seguretat i salut, en format digital. Si es presenta en paper cal, també, presentar la mateixa documentació en un CD, el qual haurà d'incloure una declaració responsable conforme la documentació que hi consta és la mateixa que l'aportada en format paper.
- Contracte de manteniment.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’instal·lador (mínim 300.500€)
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil del promotor. (mínim 300.500€)
- Model GR-1 presentat a la Direcció General d’Indústria.
- Certificat de no afectació de línies elèctriques.

Per al funcionament:
- Certificat GR-2 (Certificat d’instal·lació de la grua).
- Certificat GR-3 (persona encarregada de la conducció de la grua)

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
543,50€. S'exigirà, a més, la imposició d'una fiança de 3.000€ per respondre de la correcta instal·lació, manteniment i desmuntatge.

FORMES DE PAGAMENT
La taxa i la fiança d'aquest tràmit poden pagar-se de dos formes:

1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org 

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Paga la taxa de 543,50€ i la fiança de 3.000€ per respondre de la correcta instal·lació, manteniment i desmuntatge. Es pot fer de dos maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Sol·licita la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant el DNI o NIF del/de la sol·licitant
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ012. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari i el justificant de pagament de la taxa i la fiança juntament amb la resta de la documentació per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ

- Ordenances fiscals municipals
- Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per:
- la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme
- la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.
- Ordenança Municipal de tramitació de llicències urbanístiques.
- Ordenança Municipal per a la gestió dels residus de la construcció i runes.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova instrucció tècnica complementària “MIEAEM-2” del Reglament d’Aparells Elevadors

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IAQ012

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions
que no estiguin previstos per la legislació