Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització per enderrocar totalment o parcialment una edificació.

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat.

La presentació de la sol·licitud no implica l’autorització per a dur a terme l’enderroc

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Instància IAQ010 degudament omplerta.
- Si es tracta d'una societat, còpia de l'escriptura de la societat on consti la inscripció en el Registre Mercantil, o bé certificat on s'acrediti aquesta inscripció i còpia de l'escriptura dels poders a favor de la persona que la representi.
- Número parcel·la cadastral
- Projecte visat en format digital. Si es presenta en paper cal, també, presentar la mateixa documentació en un CD, el qual haurà d'incloure una declaració responsable conforme la documentació que hi consta és la mateixa que l'aportada en format paper
- Full d'assumeix de la direcció de l'obra.
- Full estadística d'edificació i habitatge
- Estudi de seguretat i salut en format digital. Si es presenta en paper cal, també, presentar la mateixa documentació en un CD, el qual haurà d'incloure una declaració responsable conforme la documentació que
hi consta és la mateixa que l'aportada en format paper
- Assabentat de les diferents companyies de serveis públics.
- Document d'acceptació, signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus (model AAQ013). En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11€/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150€
Documentació del contractista que efectuarà l'enderroc:
- Còpia de l'impost d'activitats econòmiques de Figueres, o bé l'alta de l'IAE de l'any en curs, també del municipi de Figueres.
- Còpia del document vigent de qualificació empresarial.
- Còpia de la pòlissa d'assegurances del contractista que efectuarà l'enderrocament conforme aquesta cobreix el risc de responsabilitat civil per enderrocs (mínim 300.005€) i còpia del darrer rebut pagat

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
El tipus de gravamen serà del 4% de la base imposable que està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, més una taxa del 0,75% del cost real i efectiu de l’obra de que es tracti amb un mínim de 442€.

Un exemple:
Imaginem una obra amb un pressupost de 300.000€ (sense IVA)
El preu de l'impost és 300.000 x 4% = 12.000€
El preu de la taxa és 300.000 x 0,75% = 2.250€. (Si l'import d'aquest càlcul fos inferior a 442€ caldria pagar aquest valor mínim).
Per tant, tenim: 12.000€ + 2.250€ = 14.250€.

Els canvis de titularitat de les llicències concedides hauran de pagar una taxa de 232,50€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de dos formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org 

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ010. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

2) Presenta aquest formulari juntament amb la resta de documenació necessària, per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

3) Amb la notificació de la concessió de la llicència d'obres es comunicarà i requerirà l'interessat per a que pagui l'impost i la taxa corresponent, segons l’establert a l’apartat Taxes, preus públics o tarifes. Podrà fer-se el pagament per qualsevol dels mitjans explicats en aquest document.

4) Un cop acabada l'obra es podrà sol·licitar la devolució de la fiança dipositada mitjançant la presentació del formulari IAQ09B - o el que correspongui - juntament amb la documentació que s'escaigu

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances fiscals municipals
- Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per:
- la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme
- la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.
- Ordenança Municipal de tramitació de llicències urbanístiques.
- Ordenança Municipal per a la gestió dels residus de la construcció i runes.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IAQ010 (instància genèrica del tràmit)
AAQ013 (Document d'acceptació per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus)
IAQ09B (formulari per sol·licitar la devolució de la fiança per possible deteriorament de l’espai públic)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions
que no estiguin previstos per la legislació