Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aquest procediment té per objecte tramitar i resoldre les actuacions, que donada l’escassa entitat tècnica i impacte urbanístic, únicament hauran de ser comunicades a l’administració municipal, abans d’iniciar la seva execució.

Estan subjecte al règim de comunicació les obres següents:

- Obres de conservació a l'exterior de l'immoble (per exemple: reparació de la impermeabilització de la coberta i/o de l'enrajolat d'acabat, reposició puntual de teules, desembussat de canals i/o baixants d'aigües, o similars) o a l'interior del mateix (per exemple: repàs d'arrebossats, enguixats i/o enrajolats en mal estat, treballs de pintura, o similars).

- Obres de condicionament menor a l'interior de l'habitatge, que no afecten a la seva distribució interior ni impliquen l'obertura de nous forats (ni portes ni finestres), no afectant tampoc a l'estructura (per exemple: renovació del mobiliari de cuina, renovació dels aparells sanitaris, execució d'arrebossats i/o enguixats, col·locació de paviment, col·locació d'enrajolats, col·locació de fals sostre, o similars).

- Obres de condicionament menor a l'interior del local, que no afecten a la seva distribució interior ni impliquen l'obertura de nous forats (ni portes ni finestres), no afectant tampoc a l'estructura, (per exemple: renovació dels aparells sanitaris, execució d'arrebossats i/o enguixats, col·locació de paviment, col·locació d'enrajolats, col·locació de fals sostre, o similars).

- Obres de condicionament d'espais lliures de parcel·la, que no impliquen modificació de la topografia, moviments de terres ni implantació d'instal·lacions (per exemple: neteja de solars, enjardinaments, pavimentacions, o similars).

- Sondejos i/o prospeccions de terrenys.

IMPORTANT: Només es consideraran i tramitaran obres en el règim de comunicació si es compleixen aquestes dues condicions:
1) Quan no afectin edificis ubicats a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Centre Històric NI afectin edificis catalogats (inclosos al Pla Especial de protecció del Catàleg d'Edificis)

2) Quan no necessitin la instal·lació de bastides per a la seva execució

Si tens dubtes sobre la classificació de les obres que vols dur a terme (és una comunicació prèvia d'obres o una llicència d'obra menor?) envia'ns un correu a llicencies@figueres.org i t'ajudarem

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat. 

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IAQ027 degudament omplert
- Document acreditatiu del pagament de la taxa
- Pressupost de l'obra
- Plànol o croquis de situació

IMPORTANT: En el cas d'obres per instal·lació de plaques solars o elements similars caldrà afegir una memòria tècnica de la instal·lació, signada per tècnic/a competent

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
El tipus de gravamen serà del 4% de la base imposable que està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, així com una taxa del 0,75% del cost real i efectiu de l’obra de que es tracti amb un mínim de 111€.

Un exemple:
Imaginem una obra amb un pressupost de 3.000€ (sense IVA)
El preu de l'impost és 3.000 x 4% = 120€
El preu de la taxa és 3.000 x 0,75% = 22,50€. En aquest cas, atès que l'import mínim de la taxa és 111€, cal sumar aquesta quantitat al preu de l'impost:
120€ + 111€ = 231€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org
3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Paga la taxa corresponent. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Consulta la taxa corresponent a l'apartat "Taxes, preus públics i tarifes" i tot seguit ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita una carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ027. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència), juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

OBSERVACIONS IMPORTANTS:
1. La persona promotora, una vegada hagi diligenciat l’admissió d’aquesta comunicació, no estarà legitimada per iniciar les obres fins que hagi transcorregut el termini de deu dies des de la presentació d’aquesta comunicació prèvia, sense que aquesta Administració li hagi manifestat de forma expressa la seva disconformitat. En cas contrari, les obres es consideraran il·legals i la seva execució podrà ser suspesa per aquest Ajuntament. (Article 7 de la Ordenança de Tramitació de Llicències urbanístiques).

2. Les obres hauran d’executar-se en els termes i d’acord amb les dades expressades en aquesta comunicació i la documentació que s’ha acompanyat; tota variació de les obres comunicades haurà de ser objecte de nova comunicació o, si s’escau, de llicències d’obres. En cas contrari es produirà la caducitat de la comunicació prèvia d’obres.

3. La present autorització no comporta permís ni facultat per a exercici d’activitat. En aquest supòsit, caldrà sol·licitar i obtenir, en expedient apart, la llicència o permís d’activitat que correspongui.

4. La legitimació que, si s’escau, es produeixi de les obres a executar, s’entendrà efectuada salvat el dret de propietat, sense perjudici del de tercer ni de les competències d’altres organismes o entitats.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances fiscals municipals
- Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per:
- la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme
- la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitatsinfraestructures i edificis.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.
- Ordenança Municipal de tramitació de llicències urbanístiques.
- Ordenança Municipal per a la gestió dels residus de la construcció i runes.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IAQ027

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.