Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mitjançant aquest procediment es legalitzen bars i restaurants d'aforament superior a 500 persones, discoteques i locals similars

Si tens dubtes sobre la classificació de l'activitat que vols obrir envia'ns un correu a llicencies@figueres.org i t'ajudarem

Es sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que es subjecten a llicència per aquest mateix Decret.
Així mateix, caldrà tenir en compte el que estableix la taula realitzada per la Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives

A tall d’exemple, hi trobem:
- Bars, restaurants, restaurants-bar, amb un aforament potencial superior a 500 persones o 500 m2.
- Discoteques, sales de ball, discoteques de joventut.
- Bars-restaurants musicals amb aforament potencial superior a 150 persones.

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l'interessat

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
- Formulari IAQ017 degudament omplert
- Document acreditatiu del pagament de la taxa
- Còpia del DNI / NIF / NIE del titular de l’activitat o representant de la societat titular i poders en favor del mateix (còpia).
- Còpia del CIF de la societat (còpia), si s’escau
- Còpia de l'escriptura notarial íntegra de constitució de la societat (si s’escau)
- Declaració responsable relativa a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil segons Decret 112/2010 (model A2AQ002).
- Projecte tècnic amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis, en format electrònic i signat per tècnic competent.

- Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:
1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.

- Estudi d’impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental.
- Memòria de seguretat, pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa aquest Reglament, si s'escau, i sempre que els seus continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l'apartat anterior.
- Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
- Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l'adreça i titulació i habilitació professional de la persona designada.
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011. Aquesta es presentarà quan s’iniciï l’activitat mitjançant el tràmit corresponent.
- La sol·licitud de llicència urbanística, si s'escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.

Observacions:
- En cas de presentació de la sol·licitud de comunicació en paper a través del Registre General de l’Ajuntament o via correu postal, juntament amb la documentació en paper s’haurà d’adjuntar la documentació en suport electrònic i una declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.
Tota documentació presentada en paper i suport digital haurà d'estar signada pel titular i el tècnic: instància, projecte, certificats tècnics, plànols.
- En cas de presentació telemàtica de la sol·licitud de comunicació, la documentació haurà d'estar signada electrònicament pel titular de l'activitat i pel tècnic: instància, projecte, certificats tècnics, plànols, etc.
Si la presentació de la instància la realitza el tècnic s'haurà d'incorporar una autorització conforme se li permet presentar els documents, la qual haurà d'estar signada electrònicament pel titular de l'activitat o pel seu representant legal.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN CAS DE CANVI DE TITULARITAT
- Instància I2AQ07 degudament complimentada.
- Justificant de pagament de la taxa
- Còpia del CIF de la societat titular, quan sigui el cas
- Còpia de l'escriptura notarial íntegra de constitució de la societat titular, on consti la representació del titular sol·licitant.
- Plànol delineat de planta del local en el que consti l'estat actual de l'activitat / instal·lacions (únicament llicència originària concedida a l'empara del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses de 30 de novembre de 1961 (RAM)
- Certificat tècnic acreditatiu de la inexistència de modificació/variació substancial en relació a la llicència anterior (llicencia originària concedida a l'empara de la Llei 3/1998 i llicència originària concedida a l'empara del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses de 30 de novembre de 1961 (RAM)

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:

La fórmula general de càlcul de la taxa, per a cada activitat, per concepte de taxa per llicència d’activitat, s’obté de la següent forma:
Taxa = 1.482€ x coeficient de superfície x coeficient de carrer x coeficient de xifra de negoci.

La quantia de la taxa a ingressar serà el resultat d’aplicar els següents correctors:
1) Coeficient corrector de superfície construïda:

Superfície Coeficient corrector
Fins 50 m2    1,15
De 51 a 100 m2  1,35
De 101 a 150m2 1,65
De 151 a 200 m2 1,95
De 201 a 400 m2  2,35
De 401 a 700 m2 3,10
De 701 a 1000 m2 3,80
De 1000 en endavant 4,25

        
A efectes del càlcul, totes les fraccions d’unitat de metre quadrat s’elevaran a la unitat de metre quadrat superior.

2) Coeficient corrector de categoria de carrer (podeu consultar la categoria del carrer a les Ordenances Fiscals Municipals, pàgines 22-31):

Tipus de carrer Coeficient corrector
Primera categoria 2,35
Segona categoria 2,10
Tercera categoria 1,60
Quarta categoria 1,10


3) Coeficient de xifra de negoci*

Import net Coeficient corrector
De fins a 300.000€ 0,90
Entre 300.000 i 600.000€ 1
Entre 600.000 i 900.000€ 1,20
Més de 900.00€ 1,40

*Import net de la xifra de negocis declarat en l’últim període impositiu de l’Impost de Societats.

En cas de no existir dades per tractar-se de l'inici en l'exercici de l'activitat. es prendrà el coeficient corrector de 0,90

Amb caràcter general, i per activitats existents, no s’aplicarà cap reducció per aquesta taxa, per a cap cas ni per a cap tipus, per les sol·licituds de llicències d’activitat que no la tinguin concedida de forma expressa amb anterioritat.
L’adequació a la normativa vigent de les activitats existents que disposin de llicència d’activitats classificades, tributaran el 75% de la tarifa calculada segons el procediment assenyalat per calcular la taxa.
Les activitats iniciades abans d’haver obtingut l’oportuna llicència o haver efectuat la corresponent comunicació correctament validada, experimentaran un recàrrec del 50% sobre les quotes que s’estableixen als punt anteriors.

Atenció: En el cas que s'hagi d'iniciar un procediment administratiu de requeriment d'esmena de defectes o mancances de requisits legals, suposarà una taxa de penalització per cada requeriment que es liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que es presenti la instància de subsanació de documentació.

BONIFICACIONS DE LA TAXA

1) S’estableix una reducció del 50% de la quota per les activitats de fins a 150 m2, als subjectes passius l’import net de la xifra de negocis dels quals, o del grup/s empresarial/s al/s qual/s pertanyin, no hagi superat durant l’exercici anterior els 500.000 euros. Per la comprovació de la xifra de negocis, es tindrà en compte la declaració de l'Impost sobre Societats per a persones jurídiques, la Declaració de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques quan siguin aquestes els titulars de l'activitat, així com qualsevol altra impost o indicador que serveixi per a determinar la mateixa.

L’import mínim resultant de l’aplicació de l’esmentada reducció mai podrà ser inferior a 300 euros. Per tenir dret a l'esmentada reducció caldrà que l'establiment es mantingui obert durant un període mínim de dos anys des de l'atorgament de la llicència d'obertura o entrada al règim de comunicació, havent de satisfer l'import restant més els interessos que es corresponguin en cas d'incompliment.

2) S'estableix una reducció del 50% de la quota en cas d’autònoms, d’un 75% de la quota en cas d’autònoms que creïn un lloc de treball i el mantinguin durant 2 anys, i del 95% de la quota en cas d’autònoms que creïn 2 o més llocs de treball i els mantinguin durant 2 anys. S'haurà de justificar mitjançant l'aportació d'un informe de treballadors en alta (ITA), emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de 2 mesos des de la concessió de la llicència. En cas d'incompliment, l'interessat haurà de satisfer el seu import íntegre més els interessos que corresponguin. Aquesta reducció s’aplicarà, si s’escau, a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les reduccions previstes a l'apartats anterior, però l'import mínim resultant de l’aplicació de l’esmentada reducció mai podrà ser inferior a 300 euros.

En els canvis de titularitat s'estableix una taxa fixa de 217,50€.

Un exemple:

1) El càlcul inicial:
Imaginem que volem obrir una discoteca de 1.500 m2 situat a la Crta. N-260. Hem dit que la quota es calcula a partir de la fòrmula 1.482€ x coeficient de superfície x coeficient de carrer x coeficient de xifra de negoci. Per aquest cas suposem que el titular de l'activitat no va realitzar cap activitat l'any anterior i, per tant, no existeix volum de negoci anterior.

Hem de consultar les taules anteriors per esbrinar el coeficient de superfície i el coeficient de carrer el trobarem a les pàgines 22 a 31 de les ordenances fiscals vigents. En el cas d'aquest exemple, la crta. N-260 correspon a segona categoria, pel que el corrector seria de 2,10. Fem el càlcul:

1.482€ x 4,25 x 2,10 x 0,90 = 11.904,16€

2) Bonificacions

En el cas del nostre exemple imaginarem que aquesta activitat és titularitat d'un autònom que donarà feina a 10 persones. Per això hi podem aplicar una bonificació del 95% de la quota en cas d’autònoms que creïn 2 o més llocs de treball i els mantinguin durant 2 anys. Per tant:

11.904,16€ x 95% = 11.308,95€. Així la quota resultant seria 11.904,16€ - 11.308,95€ = 595,11€. Cal recordar que l'import a pagar mai pot ser inferior a 300 euros

3) Resultat final: 595,11€.

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:

1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org

3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Paga la taxa corresponent. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Consulta la taxa corresponent a l'apartat "Taxes, preus públics i tarifes" i tot seguit ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita una carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant aquestes dades:
- DNI o NIF del/de la sol·licitant
- Superfície de l'activitat.
- Ubicació on es pretén ubicar l'establiment.
- Xifra de negoci declarat l'any anterior.
- En el cas dels autònoms, indicació si l'interessat pot acollir-se a la bonificació d’un 75% de la quota en cas d’autònoms que creïn un lloc de treball i el mantinguin durant 2 anys, i del 95% de la quota en cas d’autònoms que creïn 2 o més llocs de treball i els mantinguin durant 2 anys. 
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ017 o I2AQ07 segons correspongui. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència), juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
- Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- Ordenances Fiscals Municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Ârea de llicències urbanístiques i mediambientals de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IAQ017 - Model de sol·licitud de llicència
I2AQ07 - Model de canvi de titular de la llicència, quan sigui el cas
A2AQ002 - Declaració responsable relativa a la pòlissa d’assegurança

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació