Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Legalització de pisos i habitatges turístics i llars compartides

Els habitatges d'ús turístic són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques que s'estableixen per reglament.

Es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins d’un període d’un any.

Els habitatges d’ús turístic es cedeixen sencers i no se’n permet la cessió per estances.

La única intervenció de l'Ajuntament en aquest tràmit és el cobrament de la taxa establerta. La resta és exclusivament telemàtic.

QUI HO POT DEMANAR?
El propietari i també, si s’escau, la persona física o jurídica gestora a qui prèviament el propietari hagi encomanat la gestió de l’habitatge en qüestió.
En el supòsit que la comercialització de l'habitatge la gestioni un intermediari, també haurà de constar la seva firma en la comunicació. Si el propietari atorga representació per donar d'alta l'activitat a la mateixa persona a qui encarrega la gestió dels habitatges, aquesta persona signarà als dos llocs, en la seva doble qualitat de gestor comercialitzador de l'activitat i, alhora, administratiu de l'obtenció de la seva alta.

Pel supòsit que un mateix propietari vulgui regularitzar en un mateix acte diversos habitatges d'ús turístic, s'acceptarà que presenti una sola comunicació d'inici de l'activitat, però adjuntant les dades específiques que identifiquen cada habitatge d'ús turístic objecte de comunicació d'alta en el model annex

COM ES FA?
Exclusivament a través de la finestreta única empresarial (FUE) de la Generalitat de Catalunya

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
No es possible la tramitació d'aquesta sol·licitud presencialment.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
55€ per un habitatge o llar compartida (allotjament turístic). En el cas de més d’un habitatge d’un mateix immoble, pel segon i sucessius: 33€ per cada habitatge

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org

3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Paga la taxa de establerta. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant el DNI o NIF del/de la sol·licitant.
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Visita la finestreta única empresarial (FUE) de la Generalitat de Catalunya i tramita la teva sol·licitud adjuntant el comprovant de pagament de la taxa municipal

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Decret 75/2020 de 4 d'agost de Turisme de Catalunya
- Ordenances Fiscals Municipals

MÉS INFORMACIÓ
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement (web oficial sobre habitatges d’ús turístic)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació