Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació d’obertura d'un establiment inclòs en l’annex de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, habitualment de superfície inferior a 120 m2

Si tens dubtes sobre la classificació de l'activitat que vols obrir (necessito un certificat o un projecte també?) envia'ns un correu a llicencies@figueres.org i t'ajudarem

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat.

QUAN ÉS POT SOL·LICITAR
La comunicació d’inici d’activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d’iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.
Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.
- L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons certificat tècnic de posada en funcionament o modificació substancial d'activitat sotmesa a comunicació
- Disposar de tots els títols habilitants, necessaris per a l’exercici de l’activitat. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes i provisió de menjars preparats, comproveu els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
- Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
 Formulari IAQ030 degudament omplert
- Certificat tècnic de posada en funcionament o modificació substancial d'activitat sotmesa a comunicació signat per tècnic competent.
- Document acreditatiu del pagament de les taxes establertes.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
En general, en activitats i instal·lacions on hi hagi elements estructurals de fusta o metàl·lics, aquests s’hauran de revestir per donar una protecció al foc i justificar-ho tècnicament amb la presentació del certificat tècnic corresponent.
Per a la instal·lació de plaques solars o instal·lació d’energia solar fotovoltaica inferior a 100 KW / 6ha caldrà aportar projecte elèctric i certificat de solidesa estructural.
Es podrà requerir altra documentació segons les característiques de l’activitat, el seu emplaçament i la normativa sectorial o procedimental vigent, a criteri de l’enginyer tècnic municipal
Drogueries: caldrà una justificació tècnica de la càrrega de foc.
En cas que es tracti d'establiments alimentaris caldrà presentar també la declaració responsable específica (vegeu el tràmit corresponent) i pagar la taxa associada

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
La fórmula general de càlcul de la taxa, per a cada activitat, per concepte de taxa per llicència d’activitat, s’obté de la següent forma:
Taxa = 489€ x coeficient de superfície x coeficient de carrer x coeficient de xifra de negoci.

La quantia de la taxa a ingressar serà el resultat d’aplicar els següents correctors:
1) Coeficient corrector de superfície construïda:

Superfície Coeficient corrector
Fins 50 m2    1,15
De 51 a 100 m2  1,35
De 101 a 150m2 1,65
De 151 a 200 m2 1,95
De 201 a 400 m2  2,35
De 401 a 700 m2 3,10
De 701 a 1000 m2 3,80
De 1000 en endavant 4,25

        
A efectes del càlcul, totes les fraccions d’unitat de metre quadrat s’elevaran a la unitat de metre quadrat superior.

2) Coeficient corrector de categoria de carrer (podeu consultar la categoria del carrer a les Ordenances Fiscals Municipals, pàgines 22-31):

Tipus de carrer Coeficient corrector
Primera categoria 2,35
Segona categoria 2,10
Tercera categoria 1,60
Quarta categoria 1,10


3) Coeficient de xifra de negoci*

Import net Coeficient corrector
De fins a 300.000€ 0,90
Entre 300.000 i 600.000€ 1
Entre 600.000 i 900.000€ 1,20
Més de 900.00€ 1,40

*Import net de la xifra de negocis declarat en l’últim període impositiu de l’Impost de Societats.

En cas de no existir dades per tractar-se de l'inici en l'exercici de l'activitat. es prendrà el coeficient corrector de 0,90
Amb caràcter general, i per activitats existents, no s’aplicarà cap reducció per aquesta taxa, per a cap cas ni per a cap tipus, per les sol·licituds de llicències d’activitat que no la tinguin concedida de forma expressa amb anterioritat.
L’adequació a la normativa vigent de les activitats existents que disposin de llicència d’activitats classificades, tributaran el 75% de la tarifa calculada segons el procediment assenyalat per calcular la taxa.
Les activitats iniciades abans d’haver obtingut l’oportuna llicència o haver efectuat la corresponent comunicació correctament validada, experimentaran un recàrrec del 50% sobre les quotes que s’estableixen als punt anteriors.
Atenció: En el cas que s'hagi d'iniciar un procediment administratiu de requeriment d'esmena de defectes o mancances de requisits legals, suposarà una taxa de penalització per cada requeriment que es liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que es presenti la instància de subsanació de documentació.

BONIFICACIONS DE LA TAXA
1) S’estableix una reducció del 50% de la quota per les activitats de fins a 150 m2, als subjectes passius l’import net de la xifra de negocis dels quals, o del grup/s empresarial/s al/s qual/s pertanyin, no hagi superat durant l’exercici anterior els 500.000 euros. Per la comprovació de la xifra de negocis, es tindrà en compte la declaració de l'Impost sobre Societats per a persones jurídiques, la Declaració de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques quan siguin aquestes els titulars de l'activitat, així com qualsevol altra impost o indicador que serveixi per a determinar la mateixa. L’import mínim resultant de l’aplicació de l’esmentada reducció mai podrà ser inferior a 300 euros.
2) S'estableix una reducció del 50% de la quota en cas d’autònoms, d’un 75% de la quota en cas d’autònoms que creïn un lloc de treball i el mantinguin durant 2 anys, i del 95% de la quota en cas d’autònoms que creïn 2 o més llocs de treball i els mantinguin durant 2 anys. S'haurà de justificar mitjançant l'aportació d'un informe de treballadors en alta (ITA), emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de 2 mesos des de la concessió de la llicència. En cas d'incompliment, l'interessat haurà de satisfer el seu import íntegre més els interessos que corresponguin. Aquesta reducció s’aplicarà, si s’escau, a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les reduccions previstes a l'apartats anterior, però l'import mínim resultant de l’aplicació de l’esmentada reducció mai podrà ser inferior a 300 euros.

En els canvis de titularitat s'estableix una taxa fixa de 217,50€.

Un exemple:
1) El càlcul inicial:
Imaginem que volem obrir una botiga de roba de 150 m2 situada al c/ Nou. Hem dit que la quota es calcula a partir de la fòrmula 489€ x coeficient de superfície x coeficient de carrer x coeficient de xifra de negoci. Per aquest cas suposem que el titular de l'activitat no va realitzar cap activitat l'any anterior i, per tant, no existeix volum de negoci anterior.
Hem de consultar les taules anteriors per esbrinar el coeficient de superfície i el coeficient de carrer el trobarem a les pàgines 22 a 31 de les ordenances fiscals vigents. En el cas d'aquest exemple, el carrer Nou correspon a segona categoria, pel que el corrector seria de 2,10. Fem el càlcul: 489€ x 1,65 x 2,10 x 0,90 = 1.524,95€

2) Bonificacions
En el cas del nostre exemple hi podem aplicar una bonificació del 50% de la quota per les activitats de fins a 150 m2, als subjectes passius l’import net de la xifra de negocis dels quals, o del grup empresarial al qual pertanyin, no hagi superat durant l’exercici anterior els 500.000 euros. Per tant:
1.524,95€ x 50% = 762,47€. Així la quota resultant seria 1.524,95€ - 762,47€ = 762,47€.
3) Resultat final: 762,47€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de dos formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a  omac@figueres.org 

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Paga la taxa corresponent. Es pot fer de dos maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Sol·licita una carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant aquestes dades:
- DNI o NIF del/de la sol·licitant
- Superfície de l'activitat.
- Ubicació on es pretén ubicar l'establiment.
- Xifra de negoci declarat l'any anterior.
- En el cas dels autònoms, indicació si l'interessat pot acollir-se a la bonificació d’un 75% de la quota en cas d’autònoms que creïn un lloc de treball i el mantinguin durant 2 anys, i del 95% de la quota en cas d’autònoms que creïn 2 o més llocs de treball i els mantinguin durant 2 anys. 
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ030 Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari  el justificant de pagament de la taxa juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

4) ) No hi ha resolució: Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta l’Administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances Fiscals Municipals
- Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Ârea de llicències urbanístiques i mediambientals de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS

IAQ030 - Model de comunicació
Certificat tècnic de posada en funcionament o modificació substancial d'activitat sotmesa a comunicació

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació