Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aquest procediment té per objecte comunicar, amb caràcter previ al seu inici, l’obertura d’activitats compreses en l’annex III de la Llei 20/2009

Si tens dubtes sobre la classificació de l'activitat que vols obrir envia'ns un correu a llicencies@figueres.org i t'ajudarem

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
La comunicació prèvia d’obertura s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència d’obres corresponent o, si s’escau per la comunicació prèvia d’obres o informe favorable de compatibilitat urbanística i també per la resta d’informes preceptius i llicències sectorials necessàries fixades per llei o per desplegament reglamentari per dur a terme l’activitat.
La presentació incompleta de la comunicació prèvia no habilita per a l’exercici de l’activitat

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
- Formulari IAQ004 degudament omplert
- Document acreditatiu del pagament de la taxa.
- Projecte bàsic i/o memòria ambiental signat per tècnic competent.
- Certificat lliurat per personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la memòria ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals.
- Estudi acústic elaborat per tècnic competent i certificació emesa per projectista i/o instal·lador per a aquelles activitats que així s’indiqui a l’article 48 del decret 176/2009 amb el contingut previst en l’annex 10 del mateix decret.
- Projecte tècnic o memòria d’acord amb el model de continguts mínims publicat a la web del departament d’Interior i informe favorable del servei de Prevenció d’incendis per aquelles activitats que així s’indiqui en l’annex I de la Llei 3/2010.
- Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis emesa per una ECA, per aquelles activitats que així s’indiqui en l’annex I de la Llei 3/2010.
- En cas que no es facin obres caldrà aportat memòria de prevenció i protecció contra incendis signada per tècnic competent i certificat tècnic de conformitat de l’aplicació de les mesures de protecció contra incendis, per aquelles activitats no incloses en l’annex I de la Llei 3/2010 o bé justificant de sol·licitud de l'informe previ d'incendis, integrat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)
- Acreditació de la vigència d’una pòlissa de responsabilitat civil del tècnic o tècnics signants del projecte, memòries, estudis i certificacions presentades, aquesta documentació no serà necessària en els supòsits que els documents es presentin visats pel Col·legi.
- Llicència comercial per a les activitats incloses a l’àmbit de la Llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials.
- Pla d’autoprotecció per a les activitats incloses a l’annex I, epígraf a i c del Decret 82/2010.
- Compatibilitat urbanística de l’activitat en l’emplaçament proposat (quan l’activitat s’instal·li en un local existent sense ús específic)
- Còpia del DNI / NIF / NIE del titular de l’activitat o representant de la societat titular
- Còpia del CIF de la societat
- Còpia de l'escriptura notarial íntegra de constitució de la societat (si s’escau)
- Còpia de l'alta de la Declaració Censal (còpia/model 036) o compromís de donar-se d’alta abans del inici de l’activitat.
- Declaració responsable del titular de l’activitat, on s’assumeix la responsabilitat de disposar de tots els documents que acrediten el compliment de la normativa sectorial, i que es compromet al seu manteniment (model AAQ004)

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes, restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, caldrà presentar la corresponent declaració responsable d'inici d'activitat per establiments alimentaris (vegeu el tràmit corresponent). Tots els establiments de tipus alimentari han d'estar registrats al registre oficial que els correspongui. Als efectes d'esbrinar l'Administració competent (Ajuntament o Registre Sanitari d'Indústries i productes alimentaris de la Generalitat de Catalunya) es pot consultar l'annex AAQ032.

Observacions:
- En cas de presentació de la sol·licitud de comunicació en paper a través del Registre General de l’Ajuntament o via correu postal, juntament amb la documentació en paper s’haurà d’adjuntar la documentació en suport electrònic i una declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.
Tota documentació presentada en paper i suport digital haurà d'estar signada pel titular i el tècnic: instància, projecte, certificats tècnics, plànols.
- En cas de presentació telemàtica de la sol·licitud de comunicació, la documentació haurà d'estar signada electrònicament pel titular de l'activitat i pel tècnic: instància, projecte, certificats tècnics, plànols, etc.

Si la presentació de la instància la realitza el tècnic s'haurà d'incorporar una autorització conforme se li permet presentar els documents, la qual haurà d'estar signada electrònicament pel titular de l'activitat o pel seu representant legal.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN CAS DE CANVI DE TITULARITAT
Si la llicència es va concedir a l’empara de la Llei 20/2009, 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats o a l’empara de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives (llicències nova normativa)

Serà suficient la comunicació a l’Ajuntament de la transmissió o canvi de titularitat quan l’establiment no hagi sofert canvis o modificacions substancials en relació amb la seva llicència d’obertura. Si fos així, caldrà tramitar nova llicència o presentar la comunicació prèvia corresponent.

Si la llicència es va concedir a l’empara de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental i normativa anterior 

En aquests casos s’efectuarà la comunicació a l’Ajuntament acompanyada d’un certificat tècnic acreditatiu de la inexistència de modificacions substancials, als efectes de comprovar que el transcurs del temps no ha desvirtuat l’acreditació del compliment de les mesures correctores imposades en la llicència. Si l’establiment ha sofert algun canvi substancial que alteri les condicions de la llicència objecte de transmissió, caldrà tramitar nova llicència o presentar la comunicació prèvia corresponent.

Si la llicència es va concedir a l’empara del Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (RAM 1961)

En aquests casos s’efectuarà la comunicació a l’Ajuntament acompanyada de plànol delineat de planta del local en el que consti l’estat actual de l’activitat/instal·lacions juntament amb un certificat tècnic acreditatiu de la inexistència de modificacions substancials, als efectes de comprovar que el transcurs del temps no ha desvirtuat l’acreditació del compliment de les mesures correctores imposades en la llicència objecte de la transmissió i que no han ocorregut modificacions de la normativa sectorial d’aplicació que determinin noves mesures correctores. Si l’establiment ha sofert algun canvi substancial que alteri les condicions de la llicència objecte de transmissió, caldrà tramitar nova llicència o presentar la comunicació prèvia corresponent. 

En tots els casos caldrà aportar:

- Instància I2AQ004 degudament omplerta i signada per l’actual i l’anterior titular
- Document acreditatiu del pagament de la taxa (217,50€)
- En cas de persona física: còpia del DNI/NIE del titular de l’activitat.
- En cas de societat: còpia del CIF, del DNI del representant i poders a favor del mateix, i fotocòpia de l'escriptura notarial íntegra de constitució de la societat

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
La fórmula general de càlcul de la taxa, per a cada activitat, per concepte de taxa per llicència d’activitat, s’obté de la següent forma:
Taxa = 746€ x coeficient de superfície x coeficient de carrer x coeficient de xifra de negoci.

La quantia de la taxa a ingressar serà el resultat d’aplicar els següents correctors:
1) Coeficient corrector de superfície construïda:

Superfície Coeficient corrector
Fins 50 m2    1,15
De 51 a 100 m2  1,35
De 101 a 150m2 1,65
De 151 a 200 m2 1,95
De 201 a 400 m2  2,35
De 401 a 700 m2 3,10
De 701 a 1000 m2 3,80
De 1000 en endavant 4,25

        
A efectes del càlcul, totes les fraccions d’unitat de metre quadrat s’elevaran a la unitat de metre quadrat superior.

2) Coeficient corrector de categoria de carrer (podeu consultar la categoria del carrer a les Ordenances Fiscals Municipals, pàgines 22-31):

Tipus de carrer Coeficient corrector
Primera categoria 2,35
Segona categoria 2,10
Tercera categoria 1,60
Quarta categoria 1,10


3) Coeficient de xifra de negoci*

Import net Coeficient corrector
De fins a 300.000€ 0,90
Entre 300.000 i 600.000€ 1
Entre 600.000 i 900.000€ 1,20
Més de 900.00€ 1,40

*Import net de la xifra de negocis declarat en l’últim període impositiu de l’Impost de Societats.

En cas de no existir dades per tractar-se de l'inici en l'exercici de l'activitat. es prendrà el coeficient corrector de 0,90
Amb caràcter general, i per activitats existents, no s’aplicarà cap reducció per aquesta taxa, per a cap cas ni per a cap tipus, per les sol·licituds de llicències d’activitat que no la tinguin concedida de forma expressa amb anterioritat.
L’adequació a la normativa vigent de les activitats existents que disposin de llicència d’activitats classificades, tributaran el 75% de la tarifa calculada segons el procediment assenyalat per calcular la taxa.
Les activitats iniciades abans d’haver obtingut l’oportuna llicència o haver efectuat la corresponent comunicació correctament validada, experimentaran un recàrrec del 50% sobre les quotes que s’estableixen als punt anteriors.
Atenció: En el cas que s'hagi d'iniciar un procediment administratiu de requeriment d'esmena de defectes o mancances de requisits legals, suposarà una taxa de penalització per cada requeriment que es liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que es presenti la instància de subsanació de documentació.

BONIFICACIONS DE LA TAXA
1) S’estableix una reducció del 50% de la quota per les activitats de fins a 150 m2, als subjectes passius l’import net de la xifra de negocis dels quals, o del grup/s empresarial/s al/s qual/s pertanyin, no hagi superat durant l’exercici anterior els 500.000 euros. Per la comprovació de la xifra de negocis, es tindrà en compte la declaració de l'Impost sobre Societats per a persones jurídiques, la Declaració de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques quan siguin aquestes els titulars de l'activitat, així com qualsevol altra impost o indicador que serveixi per a determinar la mateixa. L’import mínim resultant de l’aplicació de l’esmentada reducció mai podrà ser inferior a 300 euros.
2) S'estableix una reducció del 50% de la quota en cas d’autònoms, d’un 75% de la quota en cas d’autònoms que creïn un lloc de treball i el mantinguin durant 2 anys, i del 95% de la quota en cas d’autònoms que creïn 2 o més llocs de treball i els mantinguin durant 2 anys. S'haurà de justificar mitjançant l'aportació d'un informe de treballadors en alta (ITA), emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de 2 mesos des de la concessió de la llicència. En cas d'incompliment, l'interessat haurà de satisfer el seu import íntegre més els interessos que corresponguin. Aquesta reducció s’aplicarà, si s’escau, a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les reduccions previstes a l'apartats anterior, però l'import mínim resultant de l’aplicació de l’esmentada reducció mai podrà ser inferior a 300 euros.

En els canvis de titularitat s'estableix una taxa fixa de 217,50€.

Un exemple:

1) El càlcul inicial:
Imaginem que volem obrir un taller de 150 m2 situat al c/ Nou. Hem dit que la quota es calcula a partir de la fòrmula 746€ x coeficient de superfície x coeficient de carrer x coeficient de xifra de negoci. Per aquest cas suposem que el titular de l'activitat no va realitzar cap activitat l'any anterior i no existeix negoci anterior.

Hem de consultar les taules anteriors per esbrinar el coeficient de superfície i el coeficient de carrer el trobarem a les pàgines 22 a 31 de les ordenances fiscals vigents. En el cas d'aquest exemple, el carrer Nou correspon a segona categoria, pel que el corrector seria de 2,10.

Fem el càlcul:
746€ x 1,65 x 2,10 x 0,90 = 2.326,40€

2) Bonificacions

En el cas del nostre exemple hi podem aplicar una bonificació del 50% de la quota per les activitats de fins a 150 m2, als subjectes passius l’import net de la xifra de negocis dels quals, o del grup empresarial al qual pertanyin, no hagi superat durant l’exercici anterior els 500.000 euros. Per tant:
2.326,40€ x 50% = 1.163,20€. Així la quota resultant seria 2.326,40€ - 1.163,20€ = 1.163,20€.

3) Resultat final: 1.163,20€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:

1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org

3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Paga la taxa corresponent. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Consulta la taxa corresponent a l'apartat "Taxes, preus públics i tarifes" i tot seguit ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita una carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant aquestes dades:
- DNI o NIF del/de la sol·licitant
- Superfície de l'activitat.
- Ubicació on es pretén ubicar l'establiment.
- Xifra de negoci declarat l'any anterior.
- En el cas dels autònoms, indicació si l'interessat pot acollir-se a la bonificació d’un 75% de la quota en cas d’autònoms que creïn un lloc de treball i el mantinguin durant 2 anys, i del 95% de la quota en cas d’autònoms que creïn 2 o més llocs de treball i els mantinguin durant 2 anys. 
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ004 o I2AQ004 segons correspongui. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència), juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

4) Un cop efectuada la comunicació amb la documentació requerida, i obtingudes, si s’escau, les llicències sectorials necessàries, es pot iniciar l’exercici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

- Ordenances Fiscals Municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Ârea de llicències urbanístiques i mediambientals de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IAQ004 - Model de comunicació prèvia
I2AQ004 - Model de canvi de titularitat
AAQ004 - Declaració responsable del titular

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació