Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aquest procediment té per objecte comunicar, amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat, l’obertura o modificació de centres de culte

Si tens dubtes sobre la classificació de l'activitat que vols obrir envia'ns un correu a llicencies@figueres.org i t'ajudarem

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
La comunicació prèvia d’obertura s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres, i també per la resta de llicències sectorials necessàries.
La presentació incompleta de la comunicació prèvia no habilita per a l’exercici de l’activitat

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
- Formulari IAQ016 degudament omplert.
- Justificant del pagament de les taxes establertes
- Còpia del DNI/NIF/NIE del titular de l’activitat o representant de l'entitat
- Còpia del CIF i escriptura notarial íntegra de constitució de l'entitat, si s'escau
- Projecte tècnic signat per tècnic competent.
- Certificació tècnica que acrediti l’adequació de l’establiment al projecte tècnic així com el compliment de normativa que li sigui d’aplicació.
- Acreditació que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d’entitats religioses o certificació de l’autoritat eclesiàstica o religiosa competent.
- Declaració responsable de subscriure una assegurança de R.C. abans de l’inici de l'activitat del centre de culte (model A2AQ016)
- Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010.
- Estudi d’impacte acústic.

Observacions:
- En cas de presentació de la sol·licitud de comunicació en paper a través del Registre General de l’Ajuntament o via correu postal, juntament amb la documentació en paper s’haurà d’adjuntar la documentació en suport electrònic i una declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.
Tota documentació presentada en paper i suport digital haurà d'estar signada pel titular i el tècnic: instància, projecte, certificats tècnics, plànols.
- En cas de presentació telemàtica de la sol·licitud de comunicació, la documentació haurà d'estar signada electrònicament pel titular de l'activitat i pel tècnic: instància, projecte, certificats tècnics, plànols, etc.
Si la presentació de la instància la realitza el tècnic s'haurà d'incorporar una autorització conforme se li permet presentar els documents, la qual haurà d'estar signada electrònicament pel titular de l'activitat o pel seu representant legal.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
La fórmula general de càlcul de la taxa, per a cada activitat, per concepte de taxa per llicència d’activitat, s’obté de la següent forma:
Taxa = 746€ x coeficient de superfície x coeficient de carrer x coeficient de xifra de negoci.

La quantia de la taxa a ingressar serà el resultat d’aplicar els següents correctors:
1) Coeficient corrector de superfície construïda:

Superfície Coeficient corrector
Fins 50 m2    1,15
De 51 a 100 m2  1,35
De 101 a 150m2 1,65
De 151 a 200 m2 1,95
De 201 a 400 m2  2,35
De 401 a 700 m2 3,10
De 701 a 1000 m2 3,80
De 1000 en endavant 4,25

        
A efectes del càlcul, totes les fraccions d’unitat de metre quadrat s’elevaran a la unitat de metre quadrat superior.

2) Coeficient corrector de categoria de carrer (podeu consultar la categoria del carrer a les Ordenances Fiscals Municipals, pàgines 22-31):

Tipus de carrer Coeficient corrector
Primera categoria 2,35
Segona categoria 2,10
Tercera categoria 1,60
Quarta categoria 1,10


3) Coeficient de xifra de negoci*

Import net Coeficient corrector
De fins a 300.000€ 0,90
Entre 300.000 i 600.000€ 1
Entre 600.000 i 900.000€ 1,20
Més de 900.00€ 1,40

*Import net de la xifra de negocis declarat en l’últim període impositiu de l’Impost de Societats.

En cas de no existir dades per tractar-se de l'inici en l'exercici de l'activitat. es prendrà el coeficient corrector de 0,90
Amb caràcter general, i per activitats existents, no s’aplicarà cap reducció per aquesta taxa, per a cap cas ni per a cap tipus, per les sol·licituds de llicències d’activitat que no la tinguin concedida de forma expressa amb anterioritat.
L’adequació a la normativa vigent de les activitats existents que disposin de llicència d’activitats classificades, tributaran el 75% de la tarifa calculada segons el procediment assenyalat per calcular la taxa.
Les activitats iniciades abans d’haver obtingut l’oportuna llicència o haver efectuat la corresponent comunicació correctament validada, experimentaran un recàrrec del 50% sobre les quotes que s’estableixen als punt anteriors.
Atenció: En el cas que s'hagi d'iniciar un procediment administratiu de requeriment d'esmena de defectes o mancances de requisits legals, suposarà una taxa de penalització per cada requeriment que es liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que es presenti la instància de subsanació de documentació.

BONIFICACIONS DE LA TAXA
1) S’estableix una reducció del 50% de la quota per les activitats de fins a 150 m2, als subjectes passius l’import net de la xifra de negocis dels quals, o del grup/s empresarial/s al/s qual/s pertanyin, no hagi superat durant l’exercici anterior els 500.000 euros. Per la comprovació de la xifra de negocis, es tindrà en compte la declaració de l'Impost sobre Societats per a persones jurídiques, la Declaració de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques quan siguin aquestes els titulars de l'activitat, així com qualsevol altra impost o indicador que serveixi per a determinar la mateixa. L’import mínim resultant de l’aplicació de l’esmentada reducció mai podrà ser inferior a 300 euros.
2) Així mateix, també es podrà concedir una reducció del 50% a les entitats sense ànim de lucre (no acumulable a la primera)

Un exemple:
Imaginem que volem legalitzar un centre de culte de 500 m2 al c/ Alemanya. Hem dit que la quota es calcula a partir de la fòrmula 746€ x coeficient de superfície x coeficient de carrer x coeficient de xifra de negoci. Per aquest cas suposem que el titular de l'activitat no realitza cap activitat comercial i, per tant, no existeix cap volum de negoci anterior però l'entitat que sol·licita la llicència està reconeguda com a entitat sense ànim de lucre.

Trobarem els coeficients de carrers a les pàgines 22 a 31 de les ordenances fiscals vigents. En el cas d'aquest exemple, el carrer Alemanya correspon a segona categoria, pel que el corrector seria de 2,10. Fem el càlcul:
746€ x 3,10 x 2,10 x 0,90 = 4.370,81€.

Atès que hem dit que la sol·licitant de l'exemple està reconeguda com a entitat sense ànim de lucre podem aplicar la bonificació del 50%: 4.370,81€ x 50% = 2.185,40€. Aquest serà el preu final a pagar.

Els canvis de titularitat tributaran una taxa fixa de 217,50€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de dos formes:

1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.

2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org 

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Paga la taxa corresponent. Es pot fer de dos maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Sol·licita una carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant aquestes dades:
- DNI o NIF del/de la sol·licitant
- Superfície de l'activitat.
- Ubicació on es pretén ubicar l'establiment.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ016. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari i el justificant de pagament de la taxa juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

4) Un cop efectuada la comunicació amb la documentació requerida, i obtingudes, si s’escau, les llicències sectorials necessàries, es pot iniciar l’exercici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels Centres de Culte
- Ordenances Fiscals Municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Ârea de llicències urbanístiques i mediambientals de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESOS:
IAQ016 (Model de comunicació prèvia)
- A2AQ016 (Declaració responsable del titular sobre la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació