Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació de canvi de titularitat d’un bé immoble (urbà o rústic) als efectes de canvi de nom del rebut de l’IBI i de liquidació de la plusvàlua, si s’escau

Les persones interessades han de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titularitat d’un bé immoble (urbà o rústic) com a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol, o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, que podrà consistir en:

a) Negoci jurídic "mortis causa".

b) Negoci jurídic "inter vivos", sigui de caràcter onerós o gratuït.

c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.

d) Expropiació forçosa.

QUI HO POT DEMANAR?

La persona interessada o a través de tercera persona (representants, apoderats, etc.).

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) Als portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda en línia.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avinguda Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través del portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda en línia
* a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils des de la data de la transmissió.

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos des de la data de defunció del causant, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa. Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la corresponent autoliquidació o declaració. No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals electrònics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IRE001 degudament omplert.

-Títol de transmissió.

- Títol d’adquisició (en cas que se sol·liciti el mètode de càlcul real de la plusvàlua).

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït.

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IRE001. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

En cas que s’emetin liquidacions de plusvàlua, aquestes s’enviaran per correu postal certificat.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances Fiscals Municipals.

 - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

- Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003,  de 17 desembre, General Tributària, en  matèria de revisió en via administrativa.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Servei de Rendes
Plaça de l’Ajuntament, 12, 3r pis (FIGUERES)
Telèfons 972 032 272 i 972 032 277

rendes@figueres.org

IMPRESOS:
IRE001

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació