Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Concessió de bonificacions per a vehicles de baixes emissions, elèctrics, amb motor bimodal i similars.

1) S'estableix una bonificació del 75% de la quota de l'impost sobre vehicles elèctrics de tracció mecànica als titulars de vehicles de zero emissions de CO2 d'acord amb el certificat de la Direcció General deTrànsit.
2) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica als titulars de vehicles que disposin de motor bimodal o que tinguin el motor adaptat a la utilització de biogàs, metanol, hidrogen i combustibles derivats exclusivament d’olis vegetals, gas natural comprimit, GLP i metà durant els 4 anys següents a la seva matriculació.
3) S’estableix una bonificació del 25% de la quota de l’impost, corresponent a l’exercici de la primera matriculació, als titulars de vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 120 gr/Km de CO2.
La bonificació tindrà efectes l'any següent a aquell en què es sol·liciti, sense caràcter retroactiu.

QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat (titular del vehicle) o a través de tercera persona (representants, apoderats, etc.)

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través del portal electrònic municipal. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals electrònics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IRE004 degudament omplert
- Permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït.

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IRE004. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances Fiscals Municipals.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Àrea de Gestió Tributària
Plaça de l’Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
Telèfon 972 032 262

IMPRESOS:
IRE004

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació