Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gratuïtat de l'impost de vehicles de tracció mecànica per a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%

És condició imprescindible que el vehicle estigui adaptat per a persones amb mobilitat reduïda o bé que sigui d’ús exclusiu de la persona discapacitada i consti matriculat al seu nom.

Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.

El mateix titular no podrà gaudir aquesta exempció per més d’un vehicle simultàniament.

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona discapacitada que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i ho acrediti mitjançant el certificat emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Social (ICASS), o bé que tingui reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i ho acrediti mitjançant la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través del portal electrònic municipal. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l'interessat quan disposi de la documentació que acrediti la discapacitat

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
 - Formulari IRE007 degudament omplert.
- Permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle
- Certificat de discapacitat emès per l’ICASS, o de la resolució de l'INSS.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït.

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IRE007. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.
3) L'exempció tindrà efectes a partir del següent padró (any següent). Un cop concedida l’exempció per un vehicle, no cal tornar-la a demanar cada any, a menys que es canviï de vehicle

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances Fiscals Municipals.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Servei de Rendes
Plaça de l’Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)

Telèfon 972 032 262

IMPRESOS:
IRE007

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació