Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Concessió d’una bonificació en el rebut de l’IBI per a famílies que acreditin la condició de família nombrosa

La bonificació serà del 45% en els casos de categoria general de família nombrosa (considerant un màxim de 125.000€ del valor cadastral) i del 90% en els casos de categoria especial de família nombrosa (considerant un màxim de 140.000€ del valor cadastral)

QUI HO POT DEMANAR?
La persona titular de la unitat familiar que acrediti la condició de família nombrosa mitjançant el títol oficial expedit per la Generalitat de Catalunya. Cal complir, a més, els requisits següents:
- L'immoble bonificat ha de ser de titularitat del posseïdor del títol de família nombrosa (pare o mare).
- Aquest immoble ha de ser la residència habitual de la família, cosa que es verificarà mitjançant l'empadronament de tots els membres de la familia en l'habitatge.

- Ni el subjecte passiu, ni els demés integrants del a família poden ser titulars de més béns immobles urbans que el que motiva aquesta bonificació (excepte aparcament/s i/o traster/s considerat annex/s a l’habitatge.
- Els ingressos de la unitat familiar no podran ser superiors a 50.000€ si el número de fills no excedeix de tres; el límit serà de 55.000€ si el número de fills és quatre i 60.000€ si el número de fills és cinc o superior.
- La quota líquida de l’impost, una vegada aplicada aquesta bonificació, no serà en cap cas inferior a 6€

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) Als portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través del portal electrònic municipal. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
Si la bonificació estava concedida l'any anterior, continuarà tenint efectes aquest any i no caldrà tornar a presentar la sol·licitud, mentre es mantinguin les condicions que en van justificar la seva concessió (que el carnet de família nombrosa no hagi caducat)
Si no s'havia demanat el 2023, per obtenir la bonificació per tot l'any en curs, cal presentar la sol·licitud entre l'1 de gener i el 29 de febrer de 2024.
A partir de 2024 la bonificació s'aplica automàticament (mentre es compleixin els requisits, que l'Ajuntament controlarà) sense que l'interessat hagi de tornar-la a demanar.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals electrònics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IRE025 degudament omplert.
- El títol oficial de família nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït.

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IRE025. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances Fiscals Municipals.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Àrea de Gestió Tributària
Plaça de l’Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
Telèfon 972 032 262

IMPRESOS:
IRE025

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació