Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Exempció fiscal aplicable a l'IBI, IAE i plusvàlua per a entitats sense ànim de lucre que s'acullen al règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002, de 23 de desembre

QUI HO POT DEMANAR?
Només entitats sense ànim de lucre que s'acullin a aquest règim.

COM ES FA?
En tractar-se de persones jurídiques o subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, existeix l'obligació de presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat. S'aplica de forma indefinida des del seu reconeixement, excepte que l’entitat comuniqués la seva renúncia al règim fiscal especial o bé que l'Ajuntament a través de l'AEAT comprovés que ja no reuneix els requisits per gaudir d'aquest règim. Pels tributs periòdics l’exempció s'aplicarà sense efectes retroactius: només des del moment en que es faci la comunicació a l'Ajuntament.

No hi haurà devolució de quotes, excepte de les que siguin del mateix exercici en que s’ha fet l’esmentada comunicació

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals electrònics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IRE027 degudament omplert
- Certificat emés per l'òrgan competent de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària conforme l'esmentada entitat s'acull al règim fiscal especial.
- Document que atorga la representació de l'entitat a la persona que actua en nom d’aquesta.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït.

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IRE027. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances Fiscals Municipals.
- Llei 49/2002, de 23 de desembre.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Àrea de Gestió Tributària
Plaça de l’Ajuntament, 12, 3er. pis (FIGUERES)
Telèfon 972 032 274

IMPRESOS:
IRE027

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació