Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització a l’Ajuntament de Figueres a utilitzar un domicili tributari a efectes de notificacions i comunicacions

D’acord amb allò que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques, aquest document permet declarar - tant a les persones obligades com no obligades, jurídiques o físiques - la seva adreça electrònica i, opcionalment, el seu número de telèfon portàtil o mòbil, donant un consentiment exprés i confirmat per a rebre en aquesta direcció e-mail electrònica qualsevol notificació o comunicació lliurada per aquesta administració local amb tots els efectes vàlids i d’eficàcia de notificació previstos a la normativa administrativa vigent.

Totes les persones venen obligades de declarar un domicili fiscal postal d’acord amb el que preveu la normativa tributària, el qual poden corregir, modificar o canviar presentant aquesta mateixa declaració degudament complimentada i signada. Les persones no obligades a disposar d’una adreça electrònica a efectes de notificació administrativa, podran donar de baixa aquesta adreça presentant la declaració corresponent. Les persones obligades a disposar d’adreça electrònica a efectes de notificació administratives no la podran donar de baixa; ara bé, sí la podran canviar presentant la declaració corresponent. Totes les persones, físiques o jurídiques, poden canviar la seva adreça electrònica a efectes de notificacions presentant novament, degudament complimentat i signat, aquest mateix document.

L’adreça electrònica declarada serà aquella on es duran a terme totes les comunicacions i notificacions envers l’administrat/ada, on aquesta notificació electrònica s’entendrà per practicada en el moment en que es produeixi l’accés al seu contingut. Des del moment del dipòsit de la notificació en la bústia de l’adreça electrònica declarada, es disposa de deu dies naturals per accedir-hi. Si transcorregut aquest termini no s’hi ha accedit, aquesta notificació s’entendrà rebutjada i es farà constar a l’expedient corresponent, ara bé, es donarà per efectuat aquest tràmit, i l’acte administratiu s’entendrà per notificat.

Només es farà servir l’adreça postal com a domicili fiscal a efectes de notificació administrativa si no es disposa d’adreça electrònica declarada amb aquests efectes i quan aquesta persona no ve obligada de declarar ni de disposar d’una direcció e-mail electrònica.

Les notificacions tributàries de caràcter massiu encara estan essent notificades per correu postal ordinari i/o per correu postal certificat amb doble acusament de rebuda i fins que s’habiliti o es disposi de l’aplicatiu informàtic que permeti fer aquestes notificacions massives també a través de l’adreça electrònica declarada. El mateix document explica com accedir al contingut de la notificació electrònica i també d’altres documents de presentació d’instàncies i de documentació, i d’altres tràmits a disposició dins del catàleg de serveis que presenta i ofereix l’OMAC

QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat o a través de tercera persona (representants, apoderats, etc.)

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà. S’aconsella aportar documentació que acrediti l’identificació, per defecte com el DNI o el NIE de la persona declarant (passaport i d’altres documents acceptats en dret a manca dels acceptats per defecte), i també la documentació completa que acrediti la representació en els casos que pertoqui, a més de les identificacions de DNI de les persones que ostenten la representació.

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107 
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de la persona interessada, i tindrà efectes a partir del mes següent al de la seva presentació i gravació a la base de dades corresponent

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals electrònics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

- Formulari ITR001 degudament omplert
- Documentació que acrediti l’identificació, per defecte com el DNI o el NIE de la persona declarant (passaport i d’altres documents acceptats en dret a manca dels acceptats per defecte), i també la documentació completa que acrediti la representació en els casos que pertoqui, a més de les identificacions de DNI de les persones que ostenten la representació.

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ITR001. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques
- Ordenança fiscals municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Tresoreria Municipal
Plaça de l’Ajuntament, 12 (FIGUERES)
E-mail: recaptacio@figueres.org -Telèfon 972 03 22 10

IMPRESOS:
ITR001

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació