Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització a l'Ajuntament per cobrar els tributs mitjançant un càrrec al número de compte en els períodes establerts al calendari de cobrament.

Només es poden domiciliar rebuts de padró: IBI - urbana i rústica -, vehicles, IAE, cementiris, escombraries sense aigua i entrada de vehicles i guals.
També es poden domiciliar els rebuts per concepte taxes per instal·lació en mercats municipals.

En aquest document cal determinar de forma clara el tribut i concretar l’objecte tributari (un pis, un vehicle, etc.) del que es vol autoritzar la domiciliació de pagament. També cal determinar el nom i cognoms del contribuent, les seves dades de localització i telèfon, i el número de compte de càrrec en format IBAN i BIC.

És essencial detallar la data de signatura del document

QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat o a través de tercera persona (representants, apoderats, etc.)

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà. S’aconsella aportar documentació que concreti l’objecte tributari (IBI, vehicles, etc.) del tribut del que es vol autoritzar la domiciliació, per evitar errades d’anotació, i també s’aconsella aportar les dades del compte de la entitat financera de càrrec en format IBAN i BIC per la mateixa raó.

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107 
17600 FIGUERES

També es pot presentar, degudament complimentat, el document per a aquesta funció que incorpora el tríptic o avís de pagament per a cada un dels tributs de cobrament periòdic

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l'interessat, i tindrà efectes a partir de l’exercici següent al de la seva presentació.
No obstant això, podrà arribar a tenir efectes en el mateix any en curs, si es presenta abans de la finalització de la confecció de cada un dels diferents padrons. Aquestes dates poden variar, però amb caràcter orientatiu, es poden considerar aquests terminis :
- Vehicles, Cementiris: Abans del 31 de gener.
- Escombraries sense aigua, entrada de vehicles i guals, IBI urbana i rústica: Abans del darrer dia de febrer.
- IAE: Abans del 31 de juliol.
- Taxes per mercats municipals: Abans del 30 de novembre de l’any anterior.

És important verificar aquestes dates orientatives

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals electrònics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

- Formulari ITR006

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ITR006. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
- Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
- Ordenança fiscals municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Tresoreria Municipal
Plaça de l’Ajuntament, 12 (FIGUERES)
E-mail: recaptacio@figueres.org -Telèfon 972 03 22 10

IMPRESOS:
ITR006

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació