Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació de la baixa d'un vehicle per venda, destrucció o desballestament

Els interessats poden comunicar a l'Ajuntament la baixa definitiva del vehicle (venda, destrucció o desballestament) o la baixa temporal (en cas de sostracció o robatori) per tal de deixar de pagar l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Atenció: és imprescindible acreditar que el vehicle ha estat donat de baixa a la DGT

QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat (titular del vehicle) o a través de tercera persona (representants, apoderats, etc.)

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat, a partir del moment en què hagi presentat la baixa a la Prefectura provincial de Trànsit.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals electrònics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IRE008 degudament omplert.
- Documentació que justifiqui la baixa: certificat de destrucció o desballestament del vehicle o baixa presentada a la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït.

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IRE008. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.
3) Simultàniament es podrà sol·licitar la devolució de l'ingrés corresponent al període en què no ha estat d'alta, o l'anul·lació del rebut pendent i la liquidació de la part proporcional al trimestre/s en què ha estat d'alta.

En cas de canvi de nom del vehicle, no es pot demanar la devolució de la part proporcional de l'impost de circulació, ja que el canvi de titularitat tindrà efectes fiscals a partir de l'exercici següent. Només es pot demanar en cas de baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per sostracció o robatori, casos en què la quota es prorrateja per trimestres

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances Fiscals Municipals.
- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- RD 1576/1989, de 22 de desembre de 1989, de l’aplicació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
- Ordre ministerial INT/624/2008, de 26 de febrer de 2008

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Àrea de Gestió Tributària
Plaça de l’Ajuntament, 12, 3er. pis (FIGUERES)
Telèfon 972 032 275

IMPRESOS:
IRE008

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació