Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Concessió d'ajornament de rebuts de padró (ibi, vehicles, etc.) o liquidacions (plusvàlues)

L'Ajuntament podrà concedir l’ajornament de tributs dels que ja estiguin aprovades les liquidacions i/o els rebuts de padró corresponents, tant si es troben en via voluntària com en via executiva de pagament. L’ajornament implicarà l’aplicació d’ interessos de demora comptats des del final del termini de pagament en voluntària i fins a la data efectiva de pagament.

L’interès de demora a aplicar durant l’exercici de 2024 és del 4’062500%.

No s’admeten sol·licituds d’aquest tipus per ajornaments d’autoliquidacions i dipòsits previ.

No s’admeten sol·licituds per sancions la tramitació de les quals sigui competència de l'Ajuntament de Figueres.

QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat o a través de tercera persona (representants, apoderats, etc.)

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107 
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment. 

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals electrònics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

1) Si el rebut està en via voluntària

1.1. Si no hi ha cap deute pendent en via executiva:
- Formulari ITR005 omplert i signat, on s’hi consignarà per quins rebuts i/o liquidacions es demana ajornament, fent constar número de rebut, import principal i venciment en via voluntària.
Si la sol·licitud és atesa, es concedirà l’ajornament per un període màxim de sis mesos. Per obtenir una pròrroga d’aquest termini concedit, caldrà que es compleixi el Pla de Pagaments.

1.2. Si hi ha altres deutes pendents en via executiva:
- Formulari ITR005 omplert i signat. Ha de recollir els rebuts i/o liquidacions de les quals es vol demanar ajornament i, obligatòriament, a més, tots els rebuts pendents en via executiva. S’han de relacionar tots aquests rebuts i/o liquidacions amb el següent detall: Número de rebut, import principal i venciment en via voluntària i un calendari o proposta de pla de pagaments.

2) Si el rebut està en via executiva
- Formulari ITR005 omplert i signat, on s’hi consignaran els rebuts i/o liquidacions pendents en via executiva, fent constar número de rebut, import principal i venciment en via voluntària i un calendari o proposta de pla de pagaments.

REQUISIT PREVI:
Si l'import que es vol ajornar és superior a 6.000€ cal l’aportació d’una garantia en forma d’aval bancari, en el moment de la sol·licitud, per un valor total corresponent a l’import del deute total pel qual es demana l’ajornament, més els interessos de demora de sis mesos, més el 25% de la suma dels conceptes exposats*.

No s’admetran a tràmit ni es concediran les sol·licituds d’ajornament que hagin estat desestimades o arxivades anteriorment per qualsevol causa.

*Quantia aval = IDT + Int.demora 6 mesos + (25%(IDT + Int. demora 6 mesos)), on IDT és l’import del deute total pel qual es demana l’ajornament.

PLA DE PAGAMENTS
Caldrà consignar en la instància un pla de pagaments:
El deute total pel qual es demana l’ajornament es liquidarà en la seva totalitat dins d’un termini màxim de sis mesos. Aquest termini serà prorrogable per mig any més, sempre i quan s’hagi fet un pagament mínim del vint-icinc per cent del deute pendent durant aquests primers sis mesos i, a més, es sol·liciti la pròrroga expressament per escrit.

Una darrera pròrroga de sis mesos més serà possible sempre i quan es faci efectiu el pagament d’un cinquanta per cent del deute pendent restant durant aquests segons sis mesos d’ajornament i, a més, també es sol·liciti expressament per escrit.

El pla de pagaments s’entendrà presentat i acordat per defecte a manca de presentació expressa d’un altre calendari, o bé en el cas que el pla de pagaments presentat comporti uns terminis i/o unes condicions de pagament superiors a les establertes

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ITR005. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
- Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.
- Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària, i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.
- Ordenança fiscals municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Tresoreria Municipal
Plaça de l’Ajuntament, 12 (FIGUERES)
E-mail: recaptacio@figueres.org -Telèfon 972 03 22 10

IMPRESOS:
ITR005

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació