Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tarifes reduïdes d'aigua i escombraries per a famílies nombroses i monoparentals

S’aplicarà la tarifa de 0,55 €/m3 sobre els m3 consumits a les unitats familiars que acreditin la condició de família nombrosa o monoparental

QUI HO POT DEMANAR?
La persona titular de la unitat familiar que acrediti la condició de família nombrosa o monoparental, en funció del que contempli la normativa vigent (tots els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats a Figueres al mateix domicili).

Per obtenir la bonificació cal que el comptador de l'aigua vagi a nom del sol·licitant d'aquesta, pel que, si s'escau, caldrà tramitar abans el canvi de titular del comptador a Fisersa

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:

1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.

3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través del portal electrònic municipal. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
Si i la bonificació estava concedida l'any anterior, continuarà tenint efectes l'any en curs, i no caldrà tornar a presentar la sol·licitud, mentre es mantinguin les condicions que en van justificar la seva concessió.
Si no s'havia obtingut l'any anterior, pot presentar-se la sol·licitud en qualsevol moment. Un cop concedida tindrà efectes el trimestre següent al de la sol.licitud, i no caldrà demanar-la de nou per períodes futurs, mentre es mantinguin les condicions que en van justificar la concessió, i si així es recull en les successives Ordenances Fiscals. 

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu al portals electrònics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

- Formulari IRE009 degudament omplert.
- Factura de Fisersa
- Carnet de família nombrosa o monoparental VIGENT expedit per la Generalitat de Catalunya

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït.

TRÀMITS NECESSARIS:

1) ) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IRE009. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances Fiscals Municipals.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Àrea de Gestió Tributària
Plaça de l’Ajuntament, 12, 3er. pis (FIGUERES)
Telèfon 972 032 273

IMPRESOS:
IRE009 (formulari per realitzar el tràmit)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació