Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud de baixa de guals permanents

QUI HO POT DEMANAR?
El titular del gual o a través de tercera persona (representants, apoderats, etc.)

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari ISC009_04 degudament omplert
- Placa del gual que es vol donar de baixa (si la baixa es demana telemàticament posteriorment es pot dur la placa a l'OMAC, on l'interessat rebrà un rebut de lliurament d'aquesta)

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest tràmit és gratuït

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ISC009_04. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l
2) Presenta aquests formularis juntament amb la placa de gual per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document. Un cop lliurada la placa l'interessat rebrà un justificant d'entrega d'aquesta a l'Ajuntament. Si es presenta la instància telemàticament es podrà portar posteriorment la placa físicament a l'OMAC.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 33/03, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
- Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 336/1998 de 17 d’octubre.
- Ordenances Fiscals Municipals.
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Guàrdia Urbana de Figueres – Servei de mobilitat
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
E-mail: policia@figueres.org.
Telèfon 972 510 111

IMPRESOS:

ISC009_04

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació