Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud de llicència per l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles privats

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, directament o mitjançant representació

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari ISC009_01 degudament omplert.
- En cas que el sol·licitant sigui llogater de l'habitatge o local, caldrà adjuntar fotocòpia del contracte de lloguer.
- Justificant de pagament de les taxes establertes per l’Ordenança fiscal en curs

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
A) Per gual, rebaix de voravia, placa de gual o reserva d'aparcament per entrada de vehicle es tributarà anualment:
- Fins a 4 m. o fracció: 138€
- Per cada m. o fracció d'excés: 40€
B) Per pas d'entrada de vehicles sense gual, rebaix, placa o reserva, es tributarà anualment:
- Fins a 4 m. o fracció: 26,50€
- Per cada m. o fracció d'excés: 8,50€
Aquestes tarifes (totes dues, A i B) es multiplicaran pels següents índexs correctors tenint en compte la categoria del carrer (consultable a les pàgines 22 a 31 de les Ordenances Fiscals vigents) i el nombre de places d'aparcament:

1a. i 2a. categoria 3a. categoria 4a. categoria
Entre 1 i 10 places 1,5 1 1
Entre 11 i 40 places 3 2,5 1,5
Entre 41 i 80 places 5 4 3
Més de 81 places 7 6 5


C) Per reserva especial de parades en vies públiques per a serveis discrecionals, taxis, òmnibus i altres similars, degudament autoritzats per l'Ajuntament per realitzar el servei públic urbà i amb parada també autoritzada, es tributarà anualment i per cada 5 ml de calçada afectada o fracció 62,50€
D) Per reserva d'espai públic per a cotxes de lloguer, per cada m. o fracció de calçada afectada es tributaran 48€. Les tarifes dels apartats anteriors són anuals, prorratejables per mesos.
E) Pels drets d'expedició de la placa de gual i tramitació administrativa de la concessió s'afegirà al primer rebut la quantitat de 48€. Si més endavant cal substituir la placa per deteriorament o pèrdua caldrà abonar de nou aquesta taxa per obtenir-ne una de nova.
F) Autoritzacions per les auto-escoles: per realitzar les pràctiques de conducció a les zones assenyalades, tributaran per vehicle i any 95,50€.

Un exemple:

Tinguem en compte dues coses d'entrada:
1) Un cop tinguem el gual concedit, l'Ajuntament cobrarà cada any un rebut de padró que inclourà dos conceptes: l'entrada de vehicles i el pas de vorera. Al calendari de cobrament anual podem consultar les dates de pagament o càrrec en compte d'aquest padró
2) En el moment de fer la sol·licitud es pagarà la part proporcional d'aquells dos conceptes (entrada de vehicles i pas de vorera) en funció del moment en que es faci el càlcul, que precisament es prorrateja per mesos. A més haurem de pagar la taxa de la placa.
Per tant, imaginem que demanem un gual pel carrer Lleida. Volem una sola placa; l'entrada del pàrking té 3 metres lineals i aquest té una capacitat per 9 vehicles. En aquest cas la sol·licitud la fem l'1 de novembre:
- El càlcul del pas de vorera: Hem dit que el màxim que cal pagar fins a 4m. lineals és de 138€. En aquest cas cal multiplicar aquest valor per 1 d'acord amb els índexs correctors (138€ x 1 = 138€). Si prorrategem aquesta quantitat per dos mesos tenim 138€ / 12 mesos = 11,50€ x 2 = 23€
- El càlcul de l'entrada de vehicles: Agafem la tarifa de fins a 4 m. lineals, que és 26,50€ i el multipliquem per l'índex corrector que s'explica més amunt. El c/ Lleida és de tercera categoria i el nostre pàrking és de 9 places.
Per tant el càlcul serà aquest: 26,50€ x 1 = 26,50€. Si prorrategem dos mesos tenim: 26,50€ / 12 = 2,20€ x 2 = 4,41€
Càlcul total:
Placa (48€) + pas de vorera (23€) + entrada de vehicles (4,41€) = 75,41€.
Aquest és el preu del gual fins a 31 de desembre (hem pagat dos mesos).
El preu del gual per tot un any sortirà de calcular aquests dos paràmetres per 12 mesos. La taxa de la placa es paga una sola vegada (excepte si més endavant cal substituir la placa per deteriorament o pèrdua. En aquest cas caldrà abonar de nou aquesta taxa per obtenir-ne una de nova.

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org
3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Calcula i paga la taxa corresponent. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Pots calcular tu mateix el preu de la taxa seguint les instruccions d'aquest document a l'apartat "Taxes, preus públics i tarifes" i tot seguit ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament: transferència bancària".
c) Sol·licita el càlcul i la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant:
 - DNI o NIF del/de la sol·licitant
- Adreça on es vol posar el gual
- Metres de vorera que ocupa l'entrada
- Nombre de vehicles que caben a l'aparcament
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ISC009_01. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència) per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

4) Un cop tramitat l’expedient i concedit el gual caldrà recollir la placa en dependències municipals previ avís

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 33/03, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
- Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 336/1998 de 17 d’octubre.
- Ordenances Fiscals Municipals.
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Guàrdia Urbana de Figueres – Servei de mobilitat
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
E-mail: policia@figueres.org.
Telèfon 972 510 111

IMPRESOS:

ISC009_01

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació