Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inscripció al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes a associacions, entitats, agrupacions i societats

Les entitats que formen part del Registre Municipal d’Entitats gaudiran dels drets següents:

a) Rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics municipals.

b) Rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès.

c) Participar en els òrgans municipals en els termes que estableix el Reglament Orgànic Municipal

QUI HO POT DEMANAR?
El representant legal de l’entitat interessada

COM ES FA?
En tractar-se d'una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

QUAN ES FA?
A partir del moment en que l’entitat figura inscrita al registre general d’associacions de la Generalitat de Catalunya: vegeu la web del Departament de Justícia

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IE003 degudament omplert
- Estatuts de l’entitat segellats pel Departament de Justícia de la Generalitat o organisme oficial equivalent.
- Número d’inscripció al registre general d’associacions de la Generalitat o en altres registres públics.
En els casos d'actualització de dades d'entitats ja inscrites al registre: Formulari 2IE003 degudament omplert.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IE003 o 2IE003, segons correspongui. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la 4/1996, de 10 de gener.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions.
- Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Figueres

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament d’Estadística de l’Ajuntament
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES)
E-mail: estadistica@figueres.org

IMPRESOS:
IE003 (Alta de noves entitats)
2IE003 (Actualització de dades d'entitats ja inscrites al registre)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació