Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tots els particulars, empreses i entitats poden ser beneficiaris de pagaments per conceptes diversos per part de l’Ajuntament de Figueres, que efectua pagaments via transferència bancària

Tots els possibles beneficiaris de pagaments, tant persones físiques com persones jurídiques, han d’autoritzar expressament per escrit el número de compte on volen que se’ls ingressi els pagaments que estan acordats al seu favor.

QUI HO POT DEMANAR?
Totes aquelles persones físiques o jurídiques que poden ser beneficiaris d’un o més pagaments al seu favor, tant si són de forma esporàdica com si són de forma continuada.
A tall d’exemple, estaran obligats a presentar aquesta autorització els proveïdors amb relacions comercials, els beneficiaris per devolucions per ingressos indeguts per tributs i/o sancions, el beneficiaris per devolucions per ingressos a retornar per conceptes com grua o anul·lació de taxa del servei d’aparcament regulat, els beneficiaris de qualsevol mena d’ajut i/o subvenció, etc.
En general, estan obligats a presentar aquesta autorització totes aquelles persones i/o empreses que puguin tenir un dret de pagament al seu favor per part de l’Ajuntament.

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari ITR010 degudament omplert

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ITR010, segons correspongui. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Reial decret legislatiu 19/2018, de 23 de novembre, de Serveis de pagament i d'altres mesures urgents en matèria financera
- Llei 47/2003, de 25 de novembre, General pressupostària.
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Tresoreria Municipal
Plaça de l’Ajuntament, 12 planta baixa; 17600 Figueres (Girona)
Telèfon 972 03 22 05

IMPRESOS:
ITR010

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació