Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Figueres autoritza la realització d’activitats recreatives en espais de domini públic

Es tracta d'activitats amb un aforament no superior a 500 persones i realitzades per entitats sense ànim de lucre registrades al Registre d’entitats municipals.

QUI HO POT DEMANAR?
El representant legal de l’entitat interessada, que ha d'estar inscrita en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (vegeu el tràmit d'alta si no en sou membres)

COM ES FA?
En tractar-se d'una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

QUAN ES FA?
A partir del moment en que l’entitat figuri inscrita en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu dels portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari de sol·licitud (model IAC001)
- Memòria d’espectacle o activitat (Annex 1)
- Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat
que pugui derivar-se de l’organització i realització de l’espectacle o activitat recreativa (Annex 2).
- Còpia de la pòlissa i del rebut de l’assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a l’acte o actes pels quals es sol·licita l’autorització.
- Sol·licitud de material (Annex 3) si és el cas.
Aquests tres annexos es troben al model AAC001
L'Ajuntament de Figueres pot sol.licitar informació complementària si ho considera necessari.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formularis IAC001 i AAC001. Si és el cas, imprimeix-los i signa'ls.
2) Presenta aquest formulari i la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Decret 112/2010, de 31 d’agost.
- Ordenances fiscals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC)
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Àrea d'atenció a les persones
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon: 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

IMPRESOS:
IAC001 (formulari de sol·licitud)
AAC001 (annexos)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació