Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La incubadora vertical d'empreses de l'Ajuntament de Figueres ofereix el servei d'espais polivalents de caràcter públic, amb l'objectiu de facilitar la creació i consolidació d'activitats econòmiques, empresarials i professionals.

Un d'aquests espais és l'espai de treball compartit coworking.

El servei s’inclou en el projecte "Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competitivitat empresarial a l’Alt Empordà" (Operació GO03-001934), inclòs en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) "Girona, ecosistema innovador", que es troba emmarcat en la RIS3CAT, cofinançat pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril), i liderat per la Diputació de Girona.

L’operació "Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competitivitat empresarial a l’Alt Empordà" està cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en un 50% de la despesa elegible; en un 25% per la Diputació de Girona; i en un 25% per recursos propis de l’Ajuntament de Figueres.

L'espai de coworking compta amb 22,28 m² i amb 6 llocs de treball. Les persones beneficiàries gaudiran també dels següents espais i serveis:

- climatització
- connexió a internet
- subministraments
- control accés a l'edifici i alarma
- espai office
- 2 sales espera
- 2 aules de formació

QUI HO POT DEMANAR?
Els beneficiaris d'aquest servei han de complir els següents requisits:
a) Ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques.
b) Disposar d’un Pla d’Empresa assessorat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres.
c) Realitzar una activitat econòmica adequada i compatible amb les instal·lacions de la Incubadora vertical d'empreses.
d) Que l’empresa tingui el domicili social establert en algun municipi de l’Alt Empordà, o que així estigui previst en el projecte presentat.
e) No incomplir les condicions de solvència i eficàcia recollides a l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals . En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà

Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l'interessat

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IPE001 degudament omplert
- Fotocòpia del DNI
- Pla d'Empresa

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IPE001. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reglament aplicació a les persones usuàries del servei municipal de la Incubadora vertical d'empreses de l’Ajuntament de Figueres

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Espai d'Innovació Empresarial - Incubadora vertical d'empreses.
Ronda Sud, 3 (FIGUERES)
Telèfon 972 67 42 61

IMPRESOS:
IPE001

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació