Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Formen part del Consell aquelles entitats sense ànim de lucre de la ciutat que tinguin entre els seus objectius la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament

El Consell estarà format, entre d’altres, per un màxim de 8 entitats sense ànim de lucre. El representant de cada entitat serà nomenat per l’Alcalde/ssa

QUI HO POT DEMANAR?
El representant legal de l’entitat interessada, que ha d'estar inscrita en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (vegeu el tràmit d'alta si no en sou membres) i disposar d’una seu o delegació permanent a Figueres.

COM ES FA?
En tractar-se d'una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

QUAN ES FA?
A partir del moment en que l’entitat figuri inscrita en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IIM002 degudament omplert
- Còpia dels estatuts de l’entitat segellats pel Departament de Justícia de la Generalitat o organisme oficial equivalent

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest servei és gratuït

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IIM002. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari i la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
Estatuts del Consell Municipal de Cooperació per al Desenvolupament

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC)
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Àrea d’Immigració, Diversitat i Cooperació
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

IMPRESOS:
IIM002

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació