Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aquest equipament cultural, situat a la Plaça Josep Pla, núm. 2, de Figueres, es pot cedir per a la realització d’activitats diverses, amb prioritat per a les de tipus cultural i formatiu.

Els particulars, institucions, associacions, etc., poden demanar-ne la cessió de l’ús per determinades activitats

La capacitat del local és de 876 localitats amb seient i 6 llotges i 2 localitats per a usuaris amb cadira de rodes. Les 6 llotges, en cas de no ser utilitzades per usuaris amb cadira de rodes, es poden convertir en 6 llotges amb 5 localitats cadascuna. En cap cas s’autoritzaran activitats on es prevegi o es suposi una assistència superior. Els dilluns no s’autoritzaran activitats en ser el dia de descans obligatori del personal de l’equipament. Així mateix, la programació de la regidoria d’Equipaments Escènics de l’Ajuntament i de les entitats amb les quals manté un conveni de col·laboració té preferència absoluta

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, tot i que les activitats organitzades per la regidoria d’Equipaments Escènics de l’Ajuntament i les entitats culturals tenen prioritat a l'hora de realitzar activitats.

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat, amb un mínim d'un (1) mes d’antelació.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Instància ICU001 degudament complimentada
- Comprovant del pagament de la taxa i pressupost preparat per el/la responsable de l'equipament

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
A) Utilització per part d'entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i inscrites en el registre d'entitats de la ciutat o amb conveni on s'especifiqui la col·laboració amb l'Ajuntament i entitats sense ànim de lucre relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables i centres educatius públics (escoles i instituts) i centres privats concertats (CP):
- Escenari i platea, escenari per assaigs i muntatges, sales d'assaig i saló de descans: Gratuït.

B) Utilització per part d'entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre d'entitats de la ciutat i entitats o empreses privades relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables:
- Escenari i platea: 170€ per sessió
- Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
- Saló de descans: Gratuït

C) Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre i relacionades amb les arts escèniques no inscrites en el registre d’entitats de la ciutat i utilització per part d’entitats i empreses privades que realitzin activitats escèniques dirigides a centres escolars i que no estiguin organitzades conjuntament amb l’ajuntament de Figueres
- Escenari i platea: 372€ per una sessió. 504,50€ per dues sessions
- Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
- Saló de descans: 53€ per sessió

D) Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu a la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
- Escenari i platea: 743€ per sessió
- Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
- Saló de descans: 106€ per sessió

E) Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu fora la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
- Escenari i platea: 1.752€ per sessió
- Escenari per assaigs i muntatges: 425€ per sessió
- Saló de descans: 265€ per sessió

F) Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
- Escenari i platea: 2.336€ per sessió
- Escenari per assaigs i muntatges: 637€ per sessió
- Saló de descans: 372€ per sessió

G) Utilització per a congressos i similars per part d'entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives, que ho sol·licitin a través del Figueres Convention Bureau
- Escenari i platea: 988€ per sessió
- Escenari per assaigs i muntatges: 312€ per sessió
- Saló de descans: 156€ per sessió

Utilització del servei de taquilles (instal·lació i taquiller/a): 53€ per sessió amb un màxim de 3 hores.La utilització del servei de taquilla podrà ser exempt si l'entitat o empresa es fa càrrec del servei, sense dret d'ús de les instal·lacions i maquinària.

A banda dels imports indicats, en totes les utilitzacions del Teatre, l'entitat el centre o empresa es farà càrrec de les despeses de personal tècnic i de personal de sala necessari segons l'aforament previst i les  necessitats de l’equipament. Aquest personal és adscrit a l'organització del teatre, imports establerts en aquestes ordenances fiscals (Annex Figueres Escena).

Si hi ha requeriments especials propis de l’acte que requereixin personal i necessitats externes (tècnics, merchandising, taquillatge, càtering, etc), els haurà d’assumir el sol·licitant. El possible personal extern sempre ha d’estar assegurat presentant prèviament la documentació corresponent.

El material de l’equipament està inclòs en el preu del lloguer però cal que el manipuli el personal que acreditin els responsables dels equipaments escènics de l’Ajuntament de Figueres. Qualsevol material que no estigui a la fitxa tècnica de l’equipament l’ha d’aportar el sol·licitant amb el vist i plau dels responsables dels equipaments escènics.

La neteja està inclosa en el preu del lloguer però, en cas que es comprovi que la brutícia després de l’acte és molt superior als nivells raonables, es podrà aplicar un recàrrec. Qualsevol servei extra de neteja haurà d’anar a càrrec del sol·licitant amb els preus especificats a continuació:
3 hores ordinari: 46,50€.
3 hores festiu: 74€
6 hores ordinari: 92,50€
6 hores festiu: 148€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de dos formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament s'emetrà per part dels responsables del teatre "el Jardí" 

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Entrevista prèvia amb el/la responsable dels equipaments municipals, que verificarà la disponibilitat de l'equipament i calcularà la taxa a pagar per la cessió d'aquest.
2) Pagament de la taxa corresponent.
3) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ICU001. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
4) Presenta aquest formulari i el justificant de pagament de la taxa per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.
5) Contacte amb els responsable del Teatre Municipal “el Jardí” per concretar les condicions del seu ús i, si s’escau, acordar la imposició d’una fiança.
6) Realitzat l’acte es podrà sol·licitar la devolució de la fiança (si se'n va requerir una) un cop comprovada la manca d'incidències o desperfectes.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances fiscals municipals

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Teatre Municipal el Jardí
Plaça Josep Pla (FIGUERES)
Telèfon: 972 501 911

IMPRESOS:
ICU001

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.