Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Document que acredita la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics

Per les activitats sotmeses a autoritzacions ambientals, és l'informe urbanístic emès per l'Ajuntament on s'ubiqui l'activitat, i que acredita la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l'activitat (article 17.2.d. de la Llei 20/2009, de 4 de desembre).
Per les activitats sotmeses a llicències ambientals, prèviament a la redacció del projecte i a la sol·licitud de la llicència ambiental, l'interessat pot sol·licitar l'informe urbanístic que acredita la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic (article 39.1. de la Llei 20/2009, de 4 de desembre). [OPCIÓ RECOMANABLE]. Sinó, serà l'Ajuntament qui d'ofici ha d'incorporar l'informe a la sol·licitud de llicència ambiental presentada.
Pels establiments i espais oberts al públic on es desenvolupen els espectacles públics i les activitats recreatives, l'informe urbanístic municipal que acredita la plena compatibilitat amb l'ordenament urbanístic vigent s'ha de presentar de manera exclusiva en aquells casos en què la sol·licitud de la llicència o autorització es presenti davant l'Administració de la Generalitat. En els casos en què la llicència o la comunicació prèvia es substanciï davant l'Ajuntament, és aquest qui d'ofici ha d'incorporar directament l'informe a la sol·licitud presentada (article 32 del Decret 112/2010, de 31 d'agost)

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels als portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Per presentar la sol·licitud via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Formulari IAQ033 degudament omplert.
- Justificant del pagament de les taxes corresponents (192€)
- Plànol d'emplaçament de l'activitat a escala 1/1000 i fitxa cadastral, per tal de delimitar clarament el solar o finca pel qual se sol·licita la compatibilitat.
- Memòria descriptiva simplificada, en la qual consti la descripció de l’activitat i les necessitats de serveis públics que requereix la seva implantació.

TRÀMITS NECESSARIS:

1) Paga la taxa corresponent. Es pot fer de dos maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. En aquest cas el càlcul es farà per una funcionari/a de l'Ajuntament i es podrà pagar in situ amb targeta de crèdit. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Sol·licita una carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.

2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IAQ033. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.

3) Presenta aquest formulari i el justificant de pagament de la taxa juntament amb la resta de documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
192€

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de dos formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org

NORMATIVA D’APLICACIÓ

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

- Ordenances fiscals de Ajuntament de Figueres

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, núm. 107 (Edifici de Serveis).
Telèfon 972 032 200
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.

IMPRESSOS

IAQ033

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.