Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Document que acredita que un contribuent figura (o no) en els padrons fiscals municipals i on s’hi fa constar la relació de béns (immobles, vehicles, etc.) que figuren a nom del sol·licitant a Figueres.

COMPTE!: El certificat de béns que us emetrem des de l'Ajuntament de Figueres només inclourà els que l'interessat tingui a Figueres; si us cal un CERTIFICAT DE BÉNS IMMOBLES a tot el territori espanyol el podeu aconseguir a través de Mi carpeta ciudadana

QUI HO POT DEMANAR?
L’interessat o a través de tercera persona. Si el demaneu presencialment a l'OMAC cal presentar, en qualsevol cas, el DNI (original) de l’interessat.

COM ES FA?
Podeu optar per alguna d'aquestes formes:
1) Presencialment a la Oficina Municipal d’Atenció a Ciutadà exhibint l'original del DNI, NIE o passaport
2) Presentant una sol·licitud als portals telemàtics municipals on serà necessari disposar d’un certificat digital. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí.
3) Sol.licitant-lo per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través del portal electrònic municipal. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200.
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat cita prèvia.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Podeu presentar la sol·licitud via telemàtica accedint als portals telemàtics municipals. En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Fornulari IRE015 degudament omplert (en el cas de fer la sol·licitud per correu ordinari o via telemàtica)
- DNI del sol·licitant

TRÀMITS NECESSARIS:
a) ) Si es fa presencialment a l'OMAC, només cal presentar el document d'identitat a l'OMAC.
b) També es pot presentar una sol·licitud seguint aquestes instruccions:
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari IRE015. Si és el cas, imprimeix-lo i signa'l.
2) Presenta aquest formulari juntament amb una còpia del DNI per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.
En cap cas es trametran certificats de béns que hagin estat sol·licitats per correu electrònic

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest document és gratuït

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Ordenances fiscals municipals

TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE i NOTIFICAR
En cas de gestió presencial és immediat. En els casos de sol·licituds telemàtiques, l'Ajuntament tramet el certificat sol·licitat per correu electrònic en un termini d'entre dos i quatre dies hàbils excepte si el sol·licitant disposa de DNI o NIE.

MÉS INFORMACIÓ
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 032 200

Àrea de Gestió Tributària
Plaça de l’Ajuntament, 12, 3er. pis (FIGUERES)
Telèfon 972 032 273

IMPRESOS:
IRE015 (en el cas de fer la sol·licitud per correu ordinari o sol·licitud via telemàtica)

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.