Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El drets funeraris recauen sempre en una persona en vida. Quan el titular del dret funerari mor, és necessari efectuar el tràmit del canvi de nom.

Tot titular d’un dret funerari pot designar beneficiaris per després de la seva mort. En defecte de designació expressa de beneficiari la titularitat del dret funerari s’entendrà tramesa als hereus testamentaris del titular, i a manca d’aquests, es transmetrà per l’ordre de successió previst en la legislació civil

QUI HO POT DEMANAR?
El beneficiari del dret funerari.

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina de gestió administrativa del cementiri municipal
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 03 23 24 / 972 03 23 67

QUAN ES FA?
Després de la defunció del titular de la concessió 

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- Instància ICE001 degudament omplerta
- Justificant de pagament de la taxa (117€ per cada canvi de titularitat)
- Còpies del DNI/NIF/NIE/CIF del sol·licitant.
- Còpia del certificat de defunció de l’anterior titular.
- Còpia del certificat d’últimes voluntats i còpia de l'únic testament o de l'últim testament existent
- Si no es disposa de testament, còpia de l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència.
- Còpia de la resolució judicial declarativa dels hereus.
- Si en el certificat d’últimes voluntats aportat consta que no hi ha testament i tampoc existeix resolució judicial definitiva o en tràmit, altra documentació acreditativa del parentiu (còpia del llibre de familia o qualsevol altre) així com declaració responsable al respecte (model A2CE001)
- Titol original
- Atès que el títol és unipersonal (ha d’anar a nom d’una persona), document/s de renuncia de/ls altre/s hereu/s amb còpia del/s seu/s DNI/s i amb reconeixement de signatura (model ACE001). Si aporta document de renuncia notarial no cal el reconeixement de signatura.

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
117€ per cada canvi de titularitat.

FORMES DE PAGAMENT
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes:
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres.
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org
3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa Bank
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la següent informació :
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF.
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat.
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs d’imports i de conceptes
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un termini d’uns deu dies

TRÀMITS NECESSARIS:
1) Paga la taxa. Es pot fer de tres maneres:
a) Presencialment a l'OMAC amb cita prèvia. El tràmit podrà finalitzar-se a l'OMAC si el sol·licitant és una persona física.
b) Ordena una transferència a favor de l'Ajuntament seguint les instruccions de l'apartat "Formes de pagament:
transferència bancària".
c) Sol·licita la carta de pagament a l'OMAC mitjançant un correu electrònic a l'adreça omac@figueres.org indicant el DNI o NIF del/de la sol·licitant.
En un termini màxim d'un dia laborable l'OMAC trametrà una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o l'aplicació per a mòbils.
2) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ICE001 i si fos necessari A2CE001 i ACE001 Si és el cas, imprimeix-los i signa'ls.
3) Presenta aquest formulari, la carta de pagament que has rebut i el justificant de pagament de la taxa (o el comprovant de la transferència), juntament amb la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Ordenances fiscals de Ajuntament de Figueres
- Reglament dels cementiris municipals de Figueres i Vilatenim

MÉS INFORMACIÓ
Oficina de gestió administrativa del cementiri de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 03 23 67 / 972 03 23 24

IMPRESOS:
ICE001 (formulari de sol·licitud)
ACE001 (Reconeixement de signatura i cessió del dret funerari)
A2CE001 (Declaració responsable), quan sigui necessària

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.