Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El titular del dret funerari o els hereus del titular difunt poden cedir la sepultura a l'Ajuntament

En aquest cas aquests renuncien a tots els seus drets, prèvia retirada de les despulles cadavèriques que hi hagués, o bé autoritzant a l'Ajuntament la retirada i el seu dipòsit a la fossa comunal. El trasllat de les restes, en aquest supòsit, és gratuït per a l’interessat.

QUI HO POT DEMANAR?
El titular del dret funerari, directament o a través de representant o bé, els hereus del titular difunt.

COM ES FA?
Si el sol·licitant és una persona física té tres opcions per a fer la presentació de la sol·licitud:
1) Presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
2) A través dels portals telemàtics municipals. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line.
3) Per correu ordinari a l'adreça següent:
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Avda. Salvador Dalí, 107
17600 FIGUERES

Si el sol·licitant és una persona jurídica o algun dels subjectes que s'estableixen als articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques*, està obligada a presentar la sol·licitud telemàticament a través ddels portals telemàtics municipalsl. En cas de dificultats tècniques o dubtes consulta aquest document d'ajuda on line
* a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

IMPORTANT: En cap cas s'acceptaran sol·licituds presentades per correu electrònic

ON ES FA PRESENCIALMENT?
Oficina de gestió administrativa del cementiri municipal
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 03 23 24 / 972 03 23 67

QUAN ES FA?
Per a la cessió de les sepultures el Reglament municipal estableix que han d’haver transcorregut 10 anys des de la data de la darrera inhumació

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu als portals telemàtics municipals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Quan és el titular de la sepultura qui ho sol·licita:
- Formulari ICE003 degudament omplert
- Còpia del DNI/NIF/NIE/CIF del titular de la sepultura.
- Reconeixement de la signatura de l’anterior titular (model ACE001)
- Títol original
- Document de trasllat de les restes*

Quan són els hereus del titular difunt de la sepultura qui ho sol·liciten:
- Formulari ICE003 degudament omplert
- Còpies DNI/NIF/NIE/CIF dels hereus sol·licitants
- Còpia del certificat de defunció del titular
- Còpia del certificat d’últimes voluntats i còpia de l'únic testament o de l'últim testament existent
- Si no es disposa de testament, còpia de l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència.
- Còpia de la resolució judicial declarativa dels hereus.
- Si en el Certificat últimes voluntats aportat consta que no hi ha testament i tampoc existeix resolució judicial definitiva o en tràmit, altra documentació acreditativa del parentiu (còpia del llibre de familia o qualsevol altre) així com declaració responsable (model A2CE001)
- Reconeixements de la signatura de tots els hereus (model ACE001)
- Títol original
- Document de trasllat de les restes*
*Si el trasllat de les restes és fa dins del mateix cementiri, es podrà tramitar a la mateixa oficina. En cas que les restes es traslladin fora del cementiri municipal, aquest tràmit s’haurà de fer a través de les funeràries

TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES:
Aquest tràmit és gratuït.
Per la cessió de drets funeraris a favor de l’Ajuntament, sobre sepultures construïdes a partir de l’any 1985 s’abonarà la quantitat resultant d’aplicar el 30% de la part proporcional del temps que resti per exhaurir el termini de la concessió del dret funerari sobre el valor que assenyalat a les tarifes anteriors.

TRÀMITS NECESSARIS
1) Descarrega, omple i guarda al disc el formulari ICE003 i si s'escau A2CE001 i ACE001. Si és el cas, imprimeix-los i signa'ls.
2) Presenta aquests formularis juntament amb la documentació necessària per algun dels mitjans explicats a l'apartat "Com es fa?" d'aquest document.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Ordenances fiscals de Ajuntament de Figueres
- Reglament dels cementiris municipals de Figueres i Vilatenim

MÉS INFORMACIÓ
Oficina de gestió administrativa del cementiri de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)
Telèfon 972 03 23 67 / 972 03 23 24

IMPRESOS:
ICE003 (formulari de sol·licitud)
ACE001 (Reconeixement de signatura i cessió del dret funerari)
A2CE001 (Declaració responsable), quan sigui necessària

OBSERVACIONS:
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.